BIp023 Didaktika přírodopisu 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp023/01: Po 11:00–11:50 učebna 2, L. Vodová
BIp023/02: Út 15:00–15:50 učebna 2, L. Vodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen ...
svými slovy vysvětlit rozdíl mezi formou a metodou výuky
vlastními slovy vysvětlit rozdíl mezi pojetím výukových metod dle Lernera a dle Maňáka
charakterizovat jednotlivé metody výuky v pojetí dle Maňáka
určit metodu výuky
rozpracovat vybrané metody výuky pro použití v hodině přírodopisu na ZŠ
vést záznam z hospitace v hodině přírodopisu
navrhnout použití aktivizující metody ve výuce přírodopisu
Výstupy z učení
- student je schopen porovnat různé přístupy ke klasifikaci výukových metod; - student je schopen rozlišit jednotlivé metody výuky; - student je schopen objasnit rozdíl mezi práci s atlasem a určovacím klíčem; - student je schopen objasnit rozdíl mezi pozorováním a pokusem; - student je schopen využít zkušenosti ze cvičení při návrhu konkrétní metody; - student je schopen zhodnotit význam jednotlivých metod pro výuku přírodopisu;
Osnova
 • Osnova přednášek:
 • 1) Metody výuky: vymezení termínu, klasifikace metod výuky podle Lernera
 • 2) Metody výuky: klasifikace metod výuky podle Mojžíška a Maňáka
 • 3) Maňákova klasifikace metod výuky podle didaktického aspektu: metody slovní monologické
 • 4) Maňákova klasifikace metod výuky podle didaktického aspektu: metody slovní dialogické
 • 5) Maňákova klasifikace metod výuky podle didaktického aspektu: metody slovní - písemná práce, práce s literaturou (práce s učebnicí)
 • 6) Maňákova klasifikace metod výuky podle didaktického aspektu: metody slovní - práce s literaturou (práce s atlasem a práce s určovacím klíčem)
 • 7) Maňákova klasifikace metod výuky podle didaktického aspektu: názorně-demonstrační metody
 • 9) Maňákova klasifikace metod výuky podle didaktického aspektu: praktické metody
 • 10) Aktivizující metody a jejich použití ve výuce přírodopisu (klasifikace, skupinové aktivizující metody)
 • 11) Další aktivizující metody a jejich použití ve výuce přírodopisu
 • 12) Pedagogické hry a jejich použití ve výuce přírodopisu
 • Osnova cvičení:
 • 1) Virtuální hospitace na hodině přírodopisu: ukázka forem a metod výuky.
 • 2) Virtuální hospitace na hodině přírodopisu: jak správně vyplnit záznam z hospitace.
 • 3) Slovní monologické metody: použitelnost ve výuce přírodopisu, rozpracování vybrané z nich pro hodinu přírodopisu
 • 4) Práce s literaturou: práce s učebnicí v hodině přírodopisu
 • 5) Práce s atlasem v přírodopisu: dostupné atlasy, starší používané atlasy, nácvik práce s atlasem, zhodnocení atlasů
 • 6) Práce s určovacím klíčem: typy klíčů, dostupné klíče, starší používané klíče, nácvik práce s klíčem, zhodnocení klíčů
 • 7) Pozorování ve výuce přírodopisu: ukázky pozorování v přírodopisu, návrh pozorování pro vybranou hodinu přírodopisu
 • 8) Pokus ve výuce přírodopisu: ukázky krátkodobých pokusů, založení dlouhodobého pokusu, návrh pokusu pro vybranou hodinu přírodopisu
 • 9) Aktivizující metody a jejich použití ve výuce přírodopisu: názorná ukázka aktivizujících metod, návrh aktivizující metody pro hodinu přírodopisu
 • 10) Pedagogická etuda: mikrovýstupy (10-15 min) studentů s demonstrací vybrané metody výuky přírodopisu
 • 11) Pedagogická etuda: mikrovýstup (10-15 min) studentů s demonstrací vybrané metody výuky přírodopisu
 • 12) Pedagogická etuda: mikrovýstup (10-15 min) studentů s demonstrací vybrané metody výuky přírodopisu
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN 8073150395. info
 • ALTMANN, Antonín. Vyučovací metody v biologii (Kapitola z didaktiky biologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 229 s. : i. info
  doporučená literatura
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2013. 150 stran. ISBN 9788026204046. info
 • DOBRORUKOVÁ, Jana. Přírodopis : inspirace a projekty : 100 námětů pro tvořivou výuku. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. 203 s. ISBN 9788086960371. info
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 s. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 104 s. ISBN 8021031239. info
 • LORBEER, George C. a Leslie W. NELSON. Biologické pokusy pro děti :náměty a návody pro zajímavé vyučování : rostliny, živočichové, lidské zdraví, ekologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 197 s. ISBN 80-7178-165-7. info
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Didaktické zásady ve výuce biologii (Kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 65 s. info
Výukové metody
Formy výuky: hromadná - frontální, skupinová - homogenní, skupinová - heterogenní. Výukové metody: přednáška, vysvětlování, demonstrace, pokus, pozorování.
Metody hodnocení
Metody hodnocení:
písemné vypracování materiálů do "Portfólia začínajícího učitele přírodopisu"
prezentace vybrané metody (mikrovýstup)
písemný test
Kritéria hodnocení:
aktivní účast na cvičeních (povolena je 1 absence)
mikrovýstup (názorná ukázka využití vybrané metody ve výuce přírodopisu)
správné vyhotovení materiálů do Portfólia začínajícího učitele přírodopisu
splnění písemného testu (zisk aspoň 75 % bodů)
Navazující předměty
Informace učitele
„Portfolio začínajícího učitele přírodopisu“ bude obsahovat následující materiály:
vyplněný hospitační záznam z hodiny přírodopisu
pojmovou mapu pro hodinu přírodopisu
vyplněný pracovní list (RVP ZV)
rozpracování přípravy pro hodinu přírodopisu Písemného testu je možno se zúčastnit až po uznání všech materiálů v "Portfoliu začínajícího učitele" Materiály je třeba mít uznány minimálně dva dny před konání písemného testu (= termín pro přihlášení/ohlášení z testu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/BIp023