CJp506 Jazykový rozbor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Žvaková (cvičící)
Garance
PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp506/01: Po 8:00–9:50 učebna 72, K. Žvaková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět předpokládá teoretické znalosti a praktické dovednosti získané studiem dílčích jazykovědných disciplín synchronních i diachronních (historická mluvnice českého jazyka, vývoj spisovné češtiny).
- Studenti na základě dosavadních znalostí prokazují schopnost analyzovat text jako celek i jevy jednotlivých jazykových rovin (jevy hláskové a pravopisné, jevy morfologické, slovotvorné, lexikální, syntaktické).
- Studenti jsou schopni jevy současného českého jazyka vysvětlit se zřetelem k jejich zakotvení v textu a komunikační situaci a některé jako důsledek změn v průběhu vývoje jazyka.
- Studenti by v závěru kurzu měli být schopni ukázat na konkrétním textu současné tendence ve vývoji jednotlivých jazykových rovin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: a) analyzovat text jako celek i jevy jednotlivých jazykových rovin (jevy hláskové a pravopisné, jevy morfologické, slovotvorné, lexikální, syntaktické); b) vysvětlit jevy současného českého jazyka se zřetelem k jejich zakotvení v textu a komunikační situaci, některé jako důsledek změn v průběhu vývoje jazyka. c) ukázat na konkrétním textu současné tendence ve vývoji jednotlivých jazykových rovin; d) zvládat korekturu gramatických a pravopisných chyb v textu (požaduje se výborná znalost českého pravopisu.
Osnova
 • 1. Věta a text. Příslušnost textu ke stylové oblasti.
 • 2. Hláskové jevy v konkrétních textech. Jejich charakteristika z hlediska dichotomie spisovnost / nespisovnost a charakteristika stylová.
 • 3. Morfologické jevy v textu. Stylová charakteristika konkrétních morfologických prostředků. Současný stav jako výsledek vývojových jazykových změn. Tendence v současné morfologii.
 • 4. Jevy slovotvorné a lexikální. Konkrétní projevy vývojových tendencí v současné slovní zásobě a v tvoření slov. Přejatá slova v textu a jejich slovotvorná charakteristika.
 • 5. Syntaktická stavba výpovědí v textu. Nejčastější nedostatky v syntaktické stavbě výpovědí. Odchylky od pravidelného syntaktického členění.
 • 6. Syntaktický rozbor, analýza věty jednoduché a souvětí.
 • 7. Aktuální členění výpovědi a stavba textu.
Literatura
  povinná literatura
 • KLÍMOVÁ, Květoslava, Helena ANDERSOVÁ, Jitka ALTMANOVÁ, Kamila BALHAROVÁ, Jarmila SULOVSKÁ, Petr KOUBEK a Jana NEDVĚDOVÁ. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. 225 s. ISBN 978-80-7481-145-6. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 336 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 296 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3. info
 • ČECHOVÁ, Marie a František DANEŠ. Komplexní jazykové rozbory. 2., upr. vyd., v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 263 s. ISBN 80-85937-27-1. info
  doporučená literatura
 • HAUSER, Přemysl. Jazykové rozbory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 48 s. ISBN 80-210-2557-3. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 380 s. ISBN 80-85866-12-9. info
Výukové metody
Ve výuce jsou uplatňovány především metody založené na myšlenkových operacíxh, a to analýze a syntéze. Metody procvičování a upevňování učiva, problémová metoda, metody samostatné a skupinové práce.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář Studium sekundární literatury.
Předmět je ukončen zápočtem.
Požadavkem k zápočtu je zvládnutí látky obsažené v osnovách a studijní literatuře, které bude prověřeno písemkou v zápočtovém týdnu.
Písemka obsahuje 30 krátkých úkolů, pro úspěšné zvládnutí je třeba 80 % z nich úspěšně vyřešit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.