FJ2027 Syntax 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 15:00–15:50 učebna 10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ2027/01: Po 14:00–14:50 učebna 56, V. Bakešová
Předpoklady
FJ2010 Morfologie 1 && FJ2011 Morfologie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednášce se navazuje na morfologickou znalost jazyka s tématy souvisejícími se skladbou jazyka. Přednáška poskytuje teoretický výklad otázek dále procvičovaných a prohlubovaných v semináři za účelem pochopení struktury francouzského jazyka. Cílem předmětu je umožnit studentům pochopit skladbu francouzské věty, její specifika, funkce slovních druhů ve větných členech a zákonitosti shody podmětu s přísudkem; dále analyzovat souvětí v koordinačních i subordinačních vztazích a vysvětlit slovosled v jednotlivých druzích vět.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: ovládat terminologii potřebnou pro syntaktickou analýzu věty; porozumět stavbě jednoduché věty a souvětí se zaměřením na vztah syntaxe a morfologie; interpretovat postupy užívané v syntaktické analýze; rozpoznat typy vět a souvětí; určit větné členy a slovosled; analyzovat typologii promluvy.
Osnova
 • 1. Slovní druhy (parties du discours) - opakování terminologie, příklady. 2. Funkce slovních druhů: větné členy (membres de la proposition) - terminologie a příklady. 3. Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací). Věty kladné a záporné. 4. Věta jednoduchá jednočlenná, dvoučlenná, holá a rozvitá, vyjádření věty jednočlenné (slovesem, jiným slovním druhem). 5. Věta rozvinutá s podmětem všeobecným, neurčitým, neosobní vazby. 6. Věta s přísudkem slovesným, slovesně jmenným, neslovesným. 7. Shoda přísudku s podmětem (ce, la plupart, une foule, peu, výrazy množství...). 8. Souvětí souřadné, koordinační vztahy. 9. Souvětí podřadné : věty vedlejší dle funkce. 10. Participia a jejich funkce ve francouzské syntaxi. 11. Slovosled ve francouzské větě. 12. Interpunkce, rozdíl mezi češtinou a francouzštinou.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd.Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
 • SEKVENT, Karel. Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 54 s. ISBN 978-80-210-5881-1. info
  doporučená literatura
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • MERCIER-LECA, Florence. 35 questions de grammaire française. Malakoff: Armand Colin, 2019. 331 stran. ISBN 9782200624712. info
 • GRÉGOIRE, Maïa a Alina KOSTUCKI. Grammaire progressive du Français. [Paris?]: CLE International, 2012. 287 stran. ISBN 9782090353594. info
 • CAQUINEAU-GÜNDÜZ, Marie-Pierre. Les 500 exercices de grammaire : niveau B2 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2007. 256 s. ISBN 9782011554383. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Přednáška s aktivní účastí (70%), úspěšné testy v semináři (dva průběžné - průměr 70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.