IVp100 Andragogika a geragogika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Vendula Malaníková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVp100/01: každé sudé úterý 11:00–12:50 učebna 42, K. Pančocha
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům obor andragogika a geragogika, zařadit je do historického, společenského a vědeckého kontextu. Důraz je kladen na pochopení základních kategorií, jako je dospělý člověk a senior, vzdělávání dospělých a seniorů, mobilizace lidského kapitálu a kvalita života. Zmíněny budou hlavní principy, formy, metody a strategie ve vzdělávání dospělých a seniorů společně s vymezením specifických rysů edukačních postupů u této populace. V rámci kurzu si studenti osvojí základní metody pro práci s dospělými jedinci a seniory společně s vhodnými motivačními postupy. V neposlední řadě budou zmíněny zákonitosti edukačních procesů, podmínky tvorby kurikula a klíčových kompetencí při vzdělávání dospělých a seniorů se zřetelem na osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.
Očekávané výstupy:
• student zná předmět, cíle, obsah, formy, metody, principy a prostředky, kterými disponuje soudobá andragogická teorie se zaměřením na vzdělávání dospělých a seniorů;
• porozumí teorii vzdělávání dospělých a seniorů a zejména dovedou aplikovat informativní a formativní metody výuky;
• je schopen zpracovat návrh vzdělávacího projektu, či kurikula (plán, osnova, forma, metody, didaktická technika atd.) pro výuku dospělých a seniorů, jakož i pro přípravu lektorů pro práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit specifika vzdělávání dospělých a seniorů ve srovnání se vzděláváním dětí a mladistvých
- popsat jednotlivé teorie vzdělávání dospělých a určit jejich silné a slabé stránky
- vysvětlit základní pojmy z andragogiky, speciální andragogiky a sociologie dospělých
- navrhnout komplexní plán edukační intervence pro skupinu osob v dospělém věku, včetně návrhu a metod a forem výuky
- identifikovat kritické uzly životní dráhy dospělého jedince a navrhnout intervenční strategie pro zmírnění nebo odstranění jejich negativního dopadu na jedince i společnost
Osnova
 • Vymezení klíčových pojmů andragogiky a geragogiky v historickém, společenském a vědeckém kontextu.
 • Objekt andragogiky a geragogiky – dospělý jedinec a senior, specifikace osobnosti a druhy učení dospělých a seniorů.
 • Andragogické profese. Osobnostní předpoklady a nároky při vzdělávání a intervenci u dospělých.
 • Cíle vzdělávání dospělých a seniorů; Motivace ke vzdělávání v dospělosti a ve vyšším věku.
 • Vytváření a obsah kurikula při vzdělávání dospělých a seniorů – koncepce, učební plány, osnovy, učebnice. Návrh vzdělávacích aktivit.
 • Principy, metody, formy a strategie při vzdělávání dospělých a seniorů.
 • Plánování vzdělávání dospělých a seniorů – praktické edukační postupy (struktura, organizace, obsah).
 • Materiální zajištění edukačního procesu u dospělých a seniorů – využití soudobých technologií, plánování a projektování ve vzdělávacím procesu.
 • Filozofie ve vzdělávání dospělých, vliv sociálního prostředí, kvalita života a kompetence dospělého a seniorského věku.
Literatura
  povinná literatura
 • MUŽÍK, Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu : andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 323 s. ISBN 9788073575816. info
 • MERRIAM, Sharan B., Rosemary S. CAFFARELLA a Lisa BAUMGARTNER. Learning in adulthood : a comprehensive guide. 3rd ed. San Francisco: John Wiley & Sons, 2007. xvi, 533. ISBN 9780787975883. info
 • KNOWLES, Malcolm S., Elwood F. HOLTON a Richard A. SWANSON. The adult learner : the definitive classic in adult education and human resource development. 6th ed. Amsterdam: Elsevier, 2005. xii, 378. ISBN 0750678372. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika. Vyd. 2. přeprac. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 8073570459. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 203 s. ISBN 8021033452. info
 • JESENSKÝ, Ján. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 354 s. ISBN 8071848239. info
  doporučená literatura
 • TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus : průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vydání. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002. 45 stran. ISBN 8023895060. info
Výukové metody
Seminář.
Diskuze ve výukovém bloku, četba a reflexe povinné literatury, rozbor odborného článku, návrh projektu vzdělávací akce.
Metody hodnocení
zkouška
Předmět je ukončen obhajobou vzdělávacího projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/IVp100