SPp203 Funkční vidění

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp203/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vrubel
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti z Oftalmopedie, pravidla pro úpravu veřejného prostoru a základy Prostorové orientace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty volit vhodné edukační strategie při práci s osobami se zrakovým postižením tak, aby reflektovali potřeby těchto osob dle druhu zrakového postižení a míry funkčního vidění, a to v prostředí školy i ve volném čase. Student dokáže komunikovat s osobami se zrakovým postižením; student umí provázet osoby s těžkým zrakovým postižením; student umí připravit program školních i mimoškolních aktivit pro skupinu, jejíž součástí bude jedinec s jakýmkoliv druhem zrakového postižení; student dokáže identifikovat bariéry pro osoby se zrakovým postižením v mikroprostoru a makroprostoru; student umí navrhnout odstranění bariér odpovídající příslušné legislativě a funkčnímu vidění konkrétních jedinců se zrakovým postižením.
Výstupy z učení
Student dokáže komunikovat s osobami se zrakovým postižením; student; umí provázet osoby s těžkým zrakovým postižením; student umí připravit program školních i mimoškolních aktivit pro skupinu, jejíž součástí bude jedinec s jakýmkoliv druhem zrakového postižení. Student se stane vhodným průvodcem osob se zrakovým postižením a dokáže vhodným způsobem plánovat jejich volný čas.
Osnova
 • Definice zrakového postižení – medicínská, speciálněpedagogická, funkční.
 •  Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví.
 •  Vliv nejčastějších onemocnění zraku na funkční vidění.
 •  Vliv nejčastějších onemocnění zraku na funkční schopnosti.
 •  Psychický vývoj osob se zrakovým postižením, Základy krizové intervence u osob s ZP.
 •  Diagnostika potřeb osob se sníženou mírou funkčního vidění ve školním prostředí.
 •  Diagnostika potřeb osob se sníženou mírou funkčního vidění ve volném čase.
 •  Identifikace bariér pro osoby se zrakovým postižením.
 •  Odstraňování bariér pro osoby se zrakovým postižením (teoretické i praktické cvičení).
 •  Principy správné komunikace s osobami se zrakovým postižením.
 •  Provázení osob s těžkým zrakovým postižením (teoretické i praktické cvičení).  Upevňování principů samostatnosti a nezávislosti osob se zrakovým postižením v každodenním životě.
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • ČÁLEK, Oldřich, Josef CERHA a Zdeněk HOLUBÁŘ. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992. 244 s. info
 • WIENER, Pavel. Prostorová orientace zrakově postižených. 3., upr. vyd. Praha: [Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS], 2006. 168 s. ISBN 8023967754. info
  doporučená literatura
 • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 119 s. ISBN 8073671077. info
Výukové metody
Seminář, Praktická výuka, Aktivita studentů
Metody hodnocení
Aktivní účast (50%), Projekt (25%), Diskuse (25%)
Informace učitele
Aktivní účast znamená být při setkání aktivní, přicházet s nápady, účastnit se diskuse, nikoliv být pouze fyzicky přítomen. V průběhu výuky budou poskytnuty další aktuální materiály k nastudování.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: obor Speciální pedagogika pro učitele - ukončení k
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp203