Ze0112 Půda a biota Země

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (přednášející)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 13:00–13:50 učebna 1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0112/01: Út 17:00–17:50 učebna 5, R. Durna, J. Kolejka
Ze0112/02: Út 10:00–10:50 učebna 50, R. Durna, J. Kolejka
Předpoklady
Úvodem se předpokládají středoškolské pedologické a biologické znalosti a základy terminologie těchto oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o pedologii a biogeografii jako přírodovědných disciplinách. V části týkající se pedologie bude představeny nezbytné informace o roli půdy v životním prostředí, jejích základních stavebních součástech a diagnostických vlastnostech. Získání přehledu o klasifikaci půd ČR a jejich rozmístění. Zdůrazněny budou možnosti předání základních poznatků žákům ZŠ. Naučit studenty sestavování odborného půdně geografického regionálního textu s ohledem na geologickou stavbu a reliéf.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni rozlišit základní půdní typy a druhy a hodnotit je podle významu pro vývoj přírody a hospodářské využití. V biogeografii budou studenti seznámeni s obsahem hlavních pojmů, základními vlastnostmi živé hmoty, rolí organismů v prostředí,vztahy orgamismů s faktory prostředí. Demonstrovány budou hlavní skupiny životních forem rostlin a biogeografické členění Země.
Osnova
 • 1. Pedologie a pedogeografie jako vědecká disciplína: Objekt, předmět, členění, metody.
 • 2. Půdy v životním prostředí.
 • 3. Hlavní složky a vlastnosti půd.
 • 4. Diagnostické znaky půd.
 • 5. Klasifikace půd a jejich výskyt v ČR.
 • 6. Didaktické využití pedogeografických a biogeografických poznatků s ohledem na geografické standardy a kurikulum, vč. RVP.
 • 7. Hlavní pojmy biogeografie.
 • 8. Základní vlastnosti živé hmoty.
 • 9. Role organismů v prostředí.
 • 10. Vztahy orgamismů a faktorů prostředí.
 • 11. Hlavní skupiny životních forem rostlin.
 • 12. Biogeografické členění Země.
Literatura
  povinná literatura
 • Fyzická geografie. II. Edited by Stanislav Horník. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 319 s.
 • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
  doporučená literatura
 • TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. 3. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 67 s. ISBN 8070756071.
 • PRACH, Karel, Milan ŠTECH a Pavel ŘÍHA. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. 1. vydání. Praha: Scientia, 2009. 151 stran. ISBN 9788086960463. info
  neurčeno
 • Brtnický Martin a kol. (2015): Půdní typy ČR. Mendelova univerzita v Brně, 88 s.
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: VOKOUN JIří a kolektiv (2002): Příručka pro průzkum lesních půd. Taxonomický klasifikační systém půd ČR (Jan Němeček a kol.) v lesnické praxi. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Brandýs nad Labem, 44 s.
 • BUCHAR, Jan. Zoogeografie. Illustrated by B. Holubec. 1. vyd. Praha: SPN, 1983. 199 s.
 • HENDRYCH, Radovan. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s.
Výukové metody
Přednáška, seminář, samostatná práce studentů (sestavení půdní mapy okolí místa bydliště, kartometrické práce nad mapou aktuální vegetace okolí místa bydliště).
Metody hodnocení
Výuka je vedena formou přednášek. K úspěšnému zakončení je zapotřebí složit zkoušku. Pokud je písemná zkouška absolvována úspěšně, ústní není zapotřebí. Podmínkou připuštění ke zkoušce je včasné odevzdání vyučujícím signovaných elaborátů ze seminářů.
Informace učitele
NĚMEČEK, Jan, Miroslav KUTÍLEK a Libuše SMOLÍKOVÁ. Pedologie a paleopedologie. Vydání 1. Praha: Academia, 1990. 546 stran. ISBN 8020001530. BEDRNA, Zoltán. Environmentálne pôdoznalectvo. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. 352 s. ISBN 8022406600. PELÍŠEK, Josef. BEDRNA, Zoltán. Environmentálne pôdoznalectvo. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. 352 s. ISBN 8022406600.ýšková půdní pásmitost Střední Evropy. Praha: Academia, 1966, 368 s.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.