Ze0162 Regionální geografie Evropy

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jindřich Havelka (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 19:00–19:50 učebna 57
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0162/01: Po 18:00–18:50 učebna 4, J. Kolejka
Předpoklady
Základní znalosti z jednotlivých dílčích FG a SEG disciplín. Základní jazykové schopnosti - angličtina, němčina, příp. další. Dobrá fyzická kondice pro absolvování zahraniční praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je podat představu o Evropě jako fungujícím systému regionálních celků různé dimenze a hierarchického zařazení na bázi přírodních a jim odpovídajících hospodářských a sociálních parametrů. Studenti mají v regionální geografii Evropy a SNS projevit umění skládat dílčí komponentní informace a faktické lokalizované informace zařazovat do jejich kontextu. Studenti rozumí kritériím vymezení jednotlivých regionů, umí regiony popsat ve věcných souvislostech, porozumět jejich vnitřnímu prostorovému členění a umí tyto vlastnosti odečítat z geografických map a vysvětlit.
Výstupy z učení
Student získá představu o vymezování regionů Evropy na kontinentální úrovni. Naučí se popisovat a vysvětlovat důvody vymezení, fungování a geografické vlastností (přírodních, ekonomických a humánních) evropských regionů. Prokáže dostatečnou úroveň geografického myšlení při práci s mapou a atlasem.
Osnova
 • 1. Vymezení probíraného makroregionu
 • 2. Fyzickogeografická charakteristika daného makroregionu regionu
 • 3. Sociogeografická charakteriska daného makroregionu
 • 4. Politickogeografická charakteristika daného makroregionu
 • 5. Komplexní geografická charakteristika daného makroregionu
 • 6. Regionální geografie Skandinávské oblasti
 • 7. Regionální geografie Britských ostrovů
 • 8. Reginální geografie Atlantické Francie
 • 9. Regionální geografie Iberské oblasti
 • 10. Regionální geografie hercynské Střední Evropy
 • 11. Regionální geografie Alpsko-karpatské oblasti
 • 12. Regionální geografie Balkánu
 • 13. Regionální geografie Východoevropské oblasti
 • 14. Regionální geografie Apeninské oblasti
 • 15. Regionální geografie Uralské oblasti
 • 16. Regionální geografie Krymské podoblasti
 • 17. Regionální geografie evropského Středomoří a Černomoří
 • 18. Regionální geografie Baltu a Severního moře
 • 19. Regionální geografie evropské Arktidy
 • 20. Regionální geografie severovýchodního Atlantiku.
Literatura
  povinná literatura
 • Král, V.: Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2
  neurčeno
 • HUBELOVÁ, Dana a Petr CHALUPA. Cvičení z regionální geografie - Evropa. Brno: Masaryková univerzita, 2008. 80 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4735-8. info
 • SKOKAN, Ladislav. Rusko : geografický přehled. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2005. 215 s. ISBN 8070446471. info
 • ANDĚL, Jiří a Ladislav SKOKAN. Střední Evropa a Evropská unie, transformační ekonomiky východní Evropy : (geografický přehled). Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. 128 s. ISBN 8070444711. info
Výukové metody
frontální výuka
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou (testem), při níž student prokáže nejen znalost dílčích geografických informací o Evropě, ale také kompetence pro chápání souvstažnosti přírodních jevů a faktorů a jim odpovídajícím hospodářským a sociálním parametrům. K úspěšnému zakončení je zapotřebí složit písemný test sestávající ze tří otázek týkajících se přírodních poměrů a jejich vlivu na rozmístění průmyslu, zemědělství a obyvatelstva tří regionů, min. je třeba získat 10,5 b.
Informace učitele
Král, V.: Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2
Pinder, D. (ed.): The new Europe. Economy, Society, Environment. Plymouth: Univ. Of Plymouth 1998
Kúnský Josef a kol.: Zeměpis světa. Evropa. I. vyxd, Praha: Orbis 1968
Netopil R.: Fyzická geografie SSSR. Praha: SPN. s. 203
Očovský, Š. (red).: Malá zemepisná encyklopédia ZSSR. Vyd. I. Bratislava: Obzor 1977. s. 856. Student zpracuje a předvede zadané regionálně geografické téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.