RJ1024 Cvičení ze syntaxe ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1-B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako příprava ke zkoušce z disciplíny Syntax ruštiny 1. Cílem předmětu je poskytnutí hlubšího náhledu do problematiky syntaktické komparace ruštiny a češtiny na praktickém jazykovém materiálu. Nedílnou součástí výuky je také rozvíjení jazykové kompetence studentů a procvičování překladu z češtiny do ruštiny a naopak.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu studenti
konfrontují jednoduché věty a souvětí v ruštině a češtině;
správně tvoří ruské věty;
aplikují získané vědomosti při překladu z ruštiny do češtiny;
správně používají interpunkční znaménka v psaném projevu.
Osnova
 • 1. Základní syntaktické jednotky. Slovní spojení, klasifikace. Rozdíly v tvoření slovních spojení mezi ruštinou a češtinou.
 • 2. Věta jednoduchá. Analýza různých typů vět dle komunikačního záměru.
 • 3. Rozbor věty holé a rozvité. Specifika ruských záporných vět.
 • 4. Hlavní větné členy: podmět a přísudek. Určování typů přísudků.
 • 5. Rozvíjející větné členy: přívlastek a přístavek. Použití přístavků v ruštině.
 • 6. Přímý a nepřímý předmět. Doplněk. Způsoby vyjádření. Překlad konstrukcí s doplňkem do češtiny.
 • 7. Příslovečné určení: analýza morfologických prostředků pro vyjádření příslovečného určení v ruštině.
 • 8. Rozdíly v použití jednočlenných vět v ruštině v porovnání s češtinou.
 • 9. Souvětí: klasifikace. Jednoduchá věta vs. souvětí v ruštině a češtině.
 • 10. Určování typů souřadných souvětí. Rozpor mezi ruskými souřadnými souvětími a českými konstrukcemi.
 • 11. Analýza podřadných souvětí z hlediska vnitřní struktury.
 • 12. Bezespoječné souvětí. Procvičování interpunkce v bezespoječných souvětích.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
 • ROZENTAL', Ditmar El'jaševič, Irina Borisovna GOLUB a Margarita Aleksejevna TELENKOVA. Sovremennyj russkij jazyk. 8-e izd. Moskva: Ajris-press, 2006. 443 s. ISBN 5811218524. info
  doporučená literatura
 • JEGOROVA, A. F. Trudnyje slučai russkoj grammatiki : sbornik upražnenij po russkomu jazyku kak inostrannomu. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2008. 100 s. ISBN 9785865474739. info
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • VALGINA, Nina Sergejevna. Aktivnyje processy v sovremennom russkom jazyke. Moskva: Logos, 2003. 302 s. ISBN 5940100929. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
  neurčeno
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
Výukové metody
Plnění domácích úkolů; teoretická příprava; syntaktická cvičení; čtení a poslech ruských textů, překladová cvičení.
Metody hodnocení
Průběžné plnění a odevzdání ke kontrole sady cvičení.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka probíhá bezkontaktně. K procvičování teoretické látky a syntaktického rozboru jsou k dispozici následující studijní opory v IS:

Dril "Syntaktická terminologie"
https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28162

Dril "Syntaktická terminologie 2"
https://is.muni.cz/auth/dril/manage?akce=show_ucebnice;ucebnice_id=28650

Odpovědník „Typy přísudků“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2BK_SYP1/odp/Typy_prisudku.qref

Odpovědník „Určování větných členů“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2BK_SYP1/odp/Urcovani_vetnych_clenu.qref
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.