SPk231 Obor: Specifické poruchy učení

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Baranová (cvičící)
Mgr. Markéta Olbertová (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk231/01: So 31. 10. 8:00–13:50 učebna 4, So 28. 11. 8:00–13:50 učebna 4, Pá 4. 12. 8:00–13:50 učebna 60, So 16. 1. 8:00–13:50 učebna 4, P. Baranová, I. Márová, M. Olbertová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vymezení vhodných přístupů vůči jedincům se specifickými poruchami učení (SPU). Definuje možnosti reedukace, edukace a metody práce s žáky se  SPU. Absolvováním předmětu student získá základní povědomí a znalosti o edukaci, vhodných přístupech a metodách reedukace žáků se SPU.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: definovat terminologii vztahující se ke specifickým poruchám učení; popsat projevy jednotlivých typů specifických poruch učení a jejich vliv na edukační proces žáka; popsat vliv specifických poruch učení na vývoj osobnosti jedince; orientovat se v systému vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení; definovat služby pedagogicko-psychologické poradny určené žákům se specifickými poruchami učení; popsat služby poskytované žákům se specifickými poruchami učení školním poradenským pracovištěm a spolupráci v multidisciplinárním týmu ve škole; navrhnout vhodná opatření vztahující se k obecným podmínkám vzdělávání žáků/studentů se specifickými poruchami učení v běžných třídách; navrhnout vhodné postupy při reedukaci žáků se specifickými poruchami učení.
Osnova
 • Vymezení specifických poruch učení (SPU) a jejich příčin - základní pojmy SPU a etiologie. Vývoj legislativy v ČR. Lehká mozková dysfunkce, ADD, ADHD. Symptomatika poruch učení. Screening, depistáž a diagnostikování SPU. Formy vzdělávání žáků se SPU a možnosti reedukace v ČR i v zahraničí. Metody rozvíjení oslabených funkcí u dětí předškolního věku. Projevy oslabení v rozvoji funkcí centrální nervové soustavy významných v počátcích vzdělávání (čtení, psaní, počítání). Vývoj zrakového a sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky, pozornosti, volních vlastností, prostorové/pravolevé orientace a motivace a jejich význam ve vzdělávání žáků se SPU. Systémový přístup ke vzdělávání žáků se SPU: učitelé, rodina, terapeut, spolužáci, žák sám; škola, reedukační péče, zájmová činnost. Reedukační metody zaměřené na zrakové a sluchové vnímání, rozvoj motoriky, orientace v prostoru, rozvoj řeči. Speciální metody zaměřené na reedukaci dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie. Využití reedukačních metod v pedagogické praxi mateřských, základních, středních škol. Kompenzační a reedukační pomůcky. Problematika vzdělávání studentů na SŠ a dospělých jedinců.
Literatura
  doporučená literatura
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Vyd. 11. Praha: Portál, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7367-514-1.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 237 s. ISBN 9788073152321. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 175 s. ISBN 9788073674748. info
  neurčeno
 • POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 240 s. ISBN 978-80-7367-773-2.
 • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. 336 s. ISBN 978-80-7367-817-3.
 • ŽÁČKOVÁ, Hana a Drahomíra JUCOVIČOVÁ. Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita : zápory i klady ADHD v dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 164 stran. ISBN 9788027102044. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům. Vydání první. Praha: Jucovičová Drahomíra PaedDr. - nakladatelství D + H, 2015. 164 stran. ISBN 9788087295182. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Máme dítě s ADHD : rady pro rodiče. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. 262 stran. ISBN 9788024753478. info
 • ŠEMBEROVÁ, Kamila a Kamila BALHAROVÁ. Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Edited by Lenka Krejčová - Zuzana Hladíková. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 248 stran. ISBN 9788026606000. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie III.Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 116 s. Spisy Pedagogické fakulty, svazek č. 160. ISBN 978-80-210-6142-2. info
 • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024735207. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 110 s. Spisy MU svazek 149. ISBN 978-80-210-5395-3. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dysgrafie. 2. rozš. vyd. Praha: D + H, 2009. 66 s. ISBN 9788090386990. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 110 s. spisy Pedagogické fakulty MU č. 132. ISBN 978-80-210-5047-1. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dyslexie. 2. upravené vydání. Praha: D + H, 2008. 64 stran. ISBN 9788090386976. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dysortografie. 1. vyd. Praha: D + H, 2008. 68 s. ISBN 9788090386945. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. Edited by Drahomíra Jucovičová. 2. vyd. Praha: D + H, 2007. 127 s. ISBN 9788090386914. info
 • LIPNICKÁ, Milena. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní : preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 62 s. ISBN 9788073672447. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. 167 s. ISBN 8073110229. info
 • SIMON, Hendrik. Dyskalkulie : jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 166 s. ISBN 8073671042. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Edited by Drahomíra Jucovičová. 4. vyd., (aktualiz.). Praha: D + H, 2005. 31 s. ISBN 8090357903. info
 • NOVÁK, Josef. Dyskalkulie : metodika rozvíjení základních početních dovedností. Vyd. 3., zcela přeprac. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 125 s. ISBN 8073110296. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 46 s. ISBN 807290115X. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních :materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií--. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. 102 s. ISBN 80-7311-000-8. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra, Hana ŽÁČKOVÁ a Hana SOVOVÁ. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol : (použitelné i pro střední školství). 1. vyd. Praha: D + H, 2001. 83 s. info
 • SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2000. 136 s. ISBN 8071697737. info
 • KIRBY, Amanda. Nešikovné dítě : dyspraxie a další poruchy motoriky : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 206 s. ISBN 8071784249. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ, Milena VAŇUROVÁ a Miloslav BLAŽEK. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. 2000. 93 s. ISBN 80-85931-89-3. info
 • TYMICHOVÁ, Hana. Nauč mě správně psát :zábavná cvičení pro nápravu dysgrafie u dětí se specifickými poruchami učení. 2. vyd. Praha: Práce, 1996. 61 s. ISBN 80-208-0330-0. info
 • Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Edited by Brigitte Sindelarová, Translated by Věra Pokorná. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 63 s. +. ISBN 80-85282-70-4. info
 • KUBICKÁ, Eva. Metody práce při úpravě poruch učení u dětí druhého ročníku základní školy : metodický návod pro učitele při úpravě specifických poruch učení - dyslexie a dysortografie u dětí ve specializovaných třídách a při individuální nápravě uvedených poruch. 1. vyd. Ostrava: Grafie, 1994. 61 s. : il. info
 • KREJBICHOVÁ, Dagmar. Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na nižším stupni : pomocný materiál pro učitele českého jazyka na ZŠ. 1. vyd. Plzeň: CDVP, 1994. 48 s. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 236 s. info
Výukové metody
interaktivní seminář, diskuse, praktické ukázky
Metody hodnocení
K ukončení předmětu je potřeba splnit následující požadavky: Anotace odborné publikace zaměřené na některé z témat semináře. Ukončení: Zkouška = písemný test. K úspěšnému absolvování student musí dosáhnout alespoň 75 %. Aktivní účast na semináři a 80 % docházky
Informace učitele
Podrobné informace budou doplněny učitelem na začátku semestru s doporučením na další literární zdroje.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk231