F1TO1_14 Toxikologie

Farmaceutická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (přednášející)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tereza Kauerová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (přednášející)
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:30 posluchárna, -056
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F1TO1_14/01: každé sudé úterý 14:15–15:45 Učebna botaniky, 221
F1TO1_14/02: každé liché úterý 14:15–15:45 Učebna botaniky, 221
F1TO1_14/03: každé sudé úterý 16:00–17:30 Učebna botaniky, 221
F1TO1_14/04: každé liché úterý 16:00–17:30 Učebna botaniky, 221
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 140/160, pouze zareg.: 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Moderní toxikologie je interdisciplinárním vědním oborem studujícím interakce mezi xenobiotiky a živým organizmem vedoucí k jeho poškození či zániku. Předmět se opírá o řadu disciplín, které jsou tradovány v předchozích letech studia (biologie, morfologie, fyziologie a patofyziologie člověka).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže definovat předmět Toxikologie a orientovat se v základních toxikologických termínech. Je schopen obecně popsat nebezpečné vlastnosti látek, mechanizmy jejich toxického účinku a kinetiku. Student má ucelený přehled o nebezpečnosti toxikologicky významných anorganických, organických a přírodních látek a základní přehled o toxicitě vybraných pesticidů, radionuklidů a léčiv. Orientuje se v souvisejících právních předpisech a má přehled o metodách testování nebezpečných vlastností látek.
Osnova
 • Přednášky
  1. Toxikologie, vymezení a historie oboru
  2. Vztah mezi látkou, dávkou a účinkem jedu, toxikokinetika
  3. Mechanizmy účinku jedů, faktory ovlivňující toxický účinek
  4. Toxikologicky významné anorganické látky
  5. Toxikologicky významné organické látky
  6. Pesticidy a jejich rezidua v potravinách, ekotoxikologie
  7. Toxikologicky významné přírodní látky I (rostlinné jedy, jedy řas a sinic, mykotoxiny)
  8. Toxikologicky významné přírodní látky II (bakteriální jedy a jedy živočichů)
  9. Toxikologie léčiv, nejčastější otravy léčivy
  10. Bojové chemické látky, radiotoxikologie
  11. Toxikologie a právo, přehled právních norem, forenzní toxikologie
  12. Terapie otrav, všeobecné zásady
  13. Závěrečná - konzultační

  Cvičení
  1. Seznámení s organizací výuky
  Úvod do experimentálního hodnocení toxicity
  2. Hodnocení toxicity in silico
  Metoda READ Across, alternativní metody odhadu toxicity výpočtem, QSAR Tool Box, tvorba validovaných modelů QSAR, užití predikčních modelů
  3. Hodnocení toxicity in vitro
  Mechanizmy toxicity na buněčné úrovni a jejich hodnocení, testování cytotoxicity a genotoxicity, stanovení EC50
  4. Hodnocení toxicity in vivo
  Stanovení systémové toxicity a toxicity po opakovaném podání, zkoušky na lokální působení (dermální dráždivost, senzibilizace, oční dráždivost, implantace), zkoušky na pyrogenitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu
  5. Exkurze na toxikologickém pracovišti
  Správná laboratorní praxe, interpretace výsledků vyšetření, nejčastější nálezy - kazuistiky
  6. Zápočtový a klasifikační test
Literatura
  povinná literatura
 • LEGÁTH, J. - SUCHÝ, P. aj. TOXIKOLÓGIA - kompendium pre farmaceutov. Košice, 2016. ISBN 978-80-8077-521-6. info
 • Lüllmann, H. aj. Farmakologie a toxikologie. Praha, 2005. info
  doporučená literatura
 • Prokeš, J. Základy toxikologie. GALÉN Praha, 2005. ISBN 80-7262-301-X. info
 • Vopršalová, M., Žáčková, P. Základy toxikologie pro farmaceuty. Praha, 2000. ISBN 80-7184-282-6. info
  neurčeno
 • CASARETT DOULL¨S. Essentials of Toxicology. 2010. ISBN 0071742743. info
 • Balikova, M. Forenzní a klinická toxikologie. Praha, 2006. info
Výukové metody
přednášky, semináře
Metody hodnocení
Klasifikační test na konci semestru. Testové otázky budou připraveny z probíraných témat seminářů. U testových otázek student volí vždy jednu správnou odpověď z nabízených možností, za kterou je mu přičten 1 bod. Za nevyplněnou či nesprávně zodpovězenou otázku nebude studentovi žádný bod odečten. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je dosažení alespoň 50 % z maximálního možného počtu bodů.
Informace učitele
In accordance with study and examining order of credit system of MUNI Brno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.