FDCAL_FAF Analýza léčiv

Farmaceutická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o metodách práce a možnostech aplikace metod analytické chemie pro oblast analýzy léčiv. Hlavní důraz je kladen na oblasti analýzy léčiv, které bezprostředně souvisí s tematickým zaměřením disertační práce studenta Student je veden k zvládnutí celého analytického systému od odběru vzorků až po analytickou interpretaci výsledků, včetně použití relevantních statistických metod.


Výstupy z učení
Výstupem z učení předmětu Analýza léčiv je teoretická znalost a praktická zkušenost studenta většiny metod používaných pro komplexní hodnocení léčiv a léčivých přípravků v souladu s platnými předpisy v ČR a EU. Obsah kurzu vychází z požadavků Českého a Evropského lékopisu jako závazné právní normy. Absolvent předmětu Analýza léčiv má ovládat základní postupy a metody lékopisného hodnocení léčiv. Důkazy léčiv na základě fyzikálních konstant, pomocí instrumentálně-analytických metod a chemickými reakcemi. Ovládat skupinové a selektivní reakce strukturních typů léčiv v rámci farmakoterapeutických skupin. Má ovládat techniku limitních zkoušek na čistotu léčiv, volumetrického a gravimetrického stanovení léčiv a pomocných farmaceutických látek. Má být schopen provádět analytické hodnocení léčiv a léčivých přípravků s využitím chromatografických, spektrálních a elektroanalytických metod. Má být schopen podle zadaného postupu experimentálně provádět stabilitní studie léčivých přípravků, hodnocení příslušných fyzikálních a chemických parametrů včetně detekce a kvantifikace rozkladných produktů.
Osnova
 • Sylabus předmětu
  Fyzikální, fyzikálně - chemické a instrumentální metody analýzy léčiv se zaměřením na separační a optické metody.
  Vývoj vhodné analytické metody pro ověření struktury, detekci látky a stanovení obsahu léčiva.
  Metody úpravy biologických vzorků před analýzou.
  Faktory ovlivňující stabilitu léčiva v hodnoceném vzorku.
  Chiralita léčiv - metody a metodiky pro hodnocení enantiomerů a racemátů
  Identifikace a stanovení obsahu léčiva:
  - detekce a kvantifikace léčiv na základě fyzikálních konstant (teplota tání, destilační rozmezí, hustota, index lomu, optická rotace)
  - detekce a kvantifikace léčiv použitím fyzikálně chemických metod (spektrální, separační a elektrochemické metody)
  Čistota a stabilita léčiv
Literatura
  doporučená literatura
 • Český lékopis 2017. 2017. ISBN 859-404-924-045-6. info
 • Moderní přístupy k farmaceutické analýze, Strukturní analýza léčiv. VFU Brno, 2009. ISBN 9788073050580. info
 • Moderní přístupy k farmaceutické analýze, Analýza chirálních léčiv. 2008. ISBN 9788073050566. info
 • ASHUTOSH KAR. Pharmaceutical Drug Analysis. New Age International (P) Ltd., Publishers, 2005. ISBN 9788122427189. info
Výukové metody
teoretická příprava, individuální konzultace
Metody hodnocení
exam
Informace učitele
Výuka probíhá formou osobních konzultací a dalších vzdělávacích aktivit, doporučených garantem předmětu.
Předmět je realizován formou samostudia. Důraz je kladen na praktickou aplikaci poznatků při řešení disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.