F1PB1_16 Patobiochemie

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Daniela Nykodýmová (cvičící)
Mgr. Bc. Daniela Nykodýmová (přednášející)
PharmDr. Dominik Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Herczogová (cvičící)
PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Dominik Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Zuzana Soldánová (přednášející)
Mgr. Ondřej Smištík (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
Ústav molekulární farmacie – Ústavy – Farmaceutická fakulta
Rozvrh
Pá 11:40–13:20 45-135
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F1PB1_16/01: Út 27. 2. až Út 9. 4. každé liché úterý 7:30–10:25 45-324, každé liché úterý 7:30–10:25 45-323, D. Nykodýmová, J. Treml
F1PB1_16/02: Út 27. 2. až Út 9. 4. každé liché úterý 10:40–13:35 45-324, každé liché úterý 10:40–13:35 45-323, D. Nykodýmová, O. Smištík
F1PB1_16/03: Út 27. 2. až Út 9. 4. každé liché úterý 13:50–16:45 45-324, každé liché úterý 13:50–16:45 45-323, P. Herczogová, O. Smištík
Předpoklady
Zvládnutí učiva v rozsahu přednášek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 68/72, pouze zareg.: 0/72, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/72
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Patobiochemie volně navazuje na předmět biochemie vyučovaný v zimním semestru. Získali jste v něm přehled o metabolických pochodech v živém organismu, o významu a funkci jednotlivých molekul, vzniku a uplatnění metabolitů.
Cílem Patobiochemie je získat vědomosti o možných poruchách metabolických pochodů, jejich příčinách, projevech, možných reparacích a terapii.
Cílem praktických cvičení jsou analýzy některých vybraných diagnosticky významných látek, správná interpretace výsledků analýz a jejich využití pro potřeby humánní diagnostické a léčebné praxe.
Výstupy z učení
Cílem Patobiochemie je získat vědomosti o možných poruchách metabolických pochodů, jejich příčinách, projevech, možných reparacích a terapii. Rozšířené znalosti z biochemie tvořící základ pro navazující předměty Metody molekulární biologie, Biotechnologie léčiv, Cvičení z biotechnologie léčiv a Farmakogenomika.
Osnova
 • Sylabus Patobiochemie
  1. Úvod do předmětu, význam studia patobiochemie. Rozsah a požadavky k úspěšnému ukončení předmětu zkouškou, doporučená literatura. Principy regulací metabolismu. Biochemické komunikace.
  2. Příčiny a druhy poruch. Dědičné metabolické poruchy. Enzymy, regulace metabolismu. Příčiny zvýšené aktivity buněčných enzymů v plasmě. Klinicky významné enzymy.
  3. Sacharidy, metabolismus glukosy a jeho poruchy. Regulace glykemie, poruchy. Patobiochemie diabetu mellitu, druhy DM. Poruchy metabolismu glykogenu, glykogenosy.
  4. Metabolismus aminokyselin a jeho poruchy. Druhy nemocí, terapie.
  5. Poruchy metabolismu lipidů. Cholesterol, lipoproteiny. Lipidosy, dyslipoproteinemie.
  6. Patobiochemie arteriosklerózy. Ischemická porucha srdeční - srdeční markery.
  7. Nukleové kyseliny poruchy metabolismu purinů a pirimidinů. Hyperurikemie, orotacidurie, terapie.
  8. Krev, proteiny krevní plasmy. Srážení krve, koagulopatie. Dysproteinemie. Porfyriny. Biosyntéza, poruchy metabolismu. Porfyrie, hemoglobinopatie.
  9. Xenobiotika a jejich účinky na organismus. Detoxikace, mechanismus. Biologické oxidace. Účinky volných radikálů na organismy. Lipoperoxidace,antioxidanty.
  10. Tumor, tumorové markery. Základní charakteristika nádorové buňky. Strategie laboratorních vyšetření. Požadavky na ideální nádorový marker. Používané tumorové markery.
  11. Vztah patobiochemie a klinické biochemie. Klinicko-biochemická analytika a její specifické rysy. Terminologie klinické biochemie. Analyzovaný materiál. Odběr materiálu.
  12. Analýza moče a močového sedimentu. Imunochemické metody.
  13. Hormonální regulace. Neurodegenerativní poruchy. 14. Zánět
  SYLABUS PRAKTICKÝCH CVIČENÍ:
  1. Cvičení: STANOVENÍ KONCENTRACE CELKOVÝCH BÍLKOVIN VE VZORKU SÉRA POMOCÍ AUTOMATIZOVANÉHO FOTOMETRICKÉHO ANALYZÁTORU BS 200
  2. Cvičení: Analýza nádorového supresoru pomoci imunodetekce na membráně.
  3. Cvičení: Funkční charakterizace biomarkerů -testování viability, (teoretické) 4.Cvičení: Validační analýzy - Analýza exprese biomarkeru pomocí qRT-PCR, (teoretické)
  5. Cvičení: Zápočtový test. Test
  Cvičící:
  Mgr. Z. Soldánová, Mgr. Marie BRÁZDOVÁ, Ph.D.
  , PharmDr.Daniela Nykodýnová
  , PharmDr. J. Treml, Ph.D.
  Přednášející:
  Mgr. Marie BRÁZDOVÁ, Ph.D., Mgr. Z. Soldánová, PharmDr. J. Treml
  , harmDr.Daniela Nykodýnová
  Garant discipliny:
  Mgr. Marie Brázdová, PhD.

  Studijní literatura:
  - G.F.Hoffmann et al. Dědičné metabolické poruchy. Grada,, 2012.
  - J.Koolman, K.H.Rohm. Barevný atlas biochemie. Grada, 2012.
  - Ledvina a kol. Biochemie pro studující medicíny - I. a II.díl. Karolinum, 2005.
  - Murray et al. Harpeŕ´s Illustrated Biochemistry. 29th Edition. Lange, 2012.
  - KARLSON, P., GEROK, W., GROSS, W. Pathobiochemie. Academia, Praha, 1987.
  - Laboratorní diagnostika. Edited by Tomáš Zima. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-201-3.
  - Clinical biochemistry :metabolic and clinical aspects. Edited by S. K. Bangert - William J. Marshall. New York: Churchill Livingstone, 1995. ISBN 0-443-04341-8. MASOPUST, Jaroslav. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. část I. a část II. ISBN 80-7184-649-3.
  - Clinical guide to laboratory tests. Edited by Norbert W. Tietz. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1995. ISBN...
Literatura
  povinná literatura
 • G.F,.Hoffmann et al. Dědičné metabolické poruchy. Grada,, 2012. info
  doporučená literatura
 • J.Koolman, K.H.Rohm. Barevný atlas biochemie. Grada, 2012. info
 • Murray et al. Harpeŕ´s Illustrated Biochemistry. 29th Edition. Lange, 2012. info
 • Robbins SL, Cotrans RS, Kumar V. The Pathologic Basis of Disease, 3rd Edition. Saunders, 2010. info
 • Ledvina a kol. Biochemie pro studující medicíny - I. a II.díl. Karolinum, 2005. info
 • KARLSON, P., GEROK, W., GROSS, W. Pathobiochemie. Academia, Praha, 1987. info
Výukové metody
přednášky, teoretická příprava, laboratorní cvičení, videa
Metody hodnocení
Úspěšné zakončení předmětu písemnou zkouškou (online). Kterou tvoří on-test. Pro úspěšné absolvování předmětu nutné zvládnout test na 60%. Předpokladem pro udělení zkoušky je získání absolvování všech praktických cvičení, absolvování testu ze cvičení na 80%, odpovídající znalosti biochemické problematiky a správné vypracování všech protokolů do cvičení. Náhradu výuky pak vykoná v době a způsobem určeným příslušným vyučujícím.
Informace učitele
Předpokladem pro udělení zápočtu z předmětu Patobiochemie je absolvování všech praktických cvičení a odpovídající znalosti problematiky cvičení a přednášek. Kontrola znalostí je prováděna písemnou formou (online).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/F1PB1_16