F1CD1_14 Cvičení diplomantů I

Farmaceutická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MVDr. Renata Blechová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Jana Hložková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Bc. Kateřina Horská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tereza Kauerová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. René Kizek, DrSc., MBA (cvičící)
MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Račanská, CSc. (cvičící)
MVDr. Peter Scheer, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF ) || OBOR ( MUSFaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl systematicky vést studenty při zpracování diplomové práce, pomoci se orientovat v řešené problematice, prohloubit schopnost pracovat s odbornou literaturou, vytvářet literární rešerše, osvojit si základní metody vědecké práce ve zvolené oblasti, seznámit se se zásadami etiky vědecké a publikační činnosti a správné prezentace výsledků vlastní odborné práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-vyhledat relevantní odborné literární zdroje;
-zpracovat literární rešerši;
-používat osvojené metody vědecké práce pro získání dat;
-zpracovat a analyzovat získaná data;
-sepsat ucelený odborný text a adekvátním způsobem prezentovat výsledky své práce
Osnova
  • 1. Literární rešerše a studium doporučené literatury. 2. Stanovení cílů práce. 3. Volba metod vypracování. 4. Testování metod. 5. Pilotní studie. 6. Získání a zpracování výsledků. 7. Diskuse výsledků. 8. Formulace závěrů a doporučení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace. info
  • Relevantní odborná literatura podle zadání diplomové práce a doporučení vedoucího diplomové práce. info
  • Webové stránky, citační generátory a manažery, např. http://www.citace.com, https://www.iso690.zcu.cz/, EndNote, Zotero. info
  • GREENHALGH T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0310-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, brainstorming, diskuze, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě individuálního posouzení splnění dílčích úkolů souvisejících s vypracováním diplomové práce vedoucím práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.