AEA_06 Terénní teorie

Filozofická fakulta
jaro 2001
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. (přednášející)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Dobešová
Předpoklady
Požadavky ke kolokviu: - znalost základních archeologických metod v terénu a jejich použití v daných terénních podmínkách - praktické znalosti dokumentace archeologické situace na výzkumu - základní seznámení s použitím programu pro zpracování nálezových situací prostřednictví počítače
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V semináři a na týdenním soustředění na archeologickém výzkumu v Těšeticích studenti prokáží vhodnou aplikaci archeologických metod v terénu. Prakticky zvládnou základní měřičské úkony, nivelaci, zakreslení zkoumané plochy a jednotlivých archeologických objektů na polní plány. Praktické použití "švédské minivěže" a dalších přístrojů. Požadavky ke kolokviu: Teoretické znalosti z přednášek a z odborné literatury. Praktické znalosti získané v semináři a na soustředění v terénu. Cílem přednášky bude přehled destruktivních a nedestruktivních metod v archeologickém průzkumu a výzkumu, jejich charakteristika, použití a vhodná aplikace podle terénní situace. Posluchači se teoreticky seznámí s různými metodami terénního výzkumu a na základě plánů terénních výzkumů z Těšetic-Kyjovic a z Pohanska u Břeclavi získají poznatky o vedení náležité dokumentace archeologického výzkumu. V přednášce se posluchači seznámí s obsahovou náplní "archeologie" v užším slova smyslu, s pravěkými objekty a jejich výzkumem, s výzkumnými metodami a dokumentací zkoumaného objektu do té míry, že budou schopni provádět samostatný terénní archeologický výzkum. Takto získané základní pracovní postupy a fond vědomostí musí být nutně ještě prohlouben a rozšířen praxí, která se uskuteční v rámci týdenního měření v terénu a povinnou praxí na výzkumech katedry archeologie.
Osnova
  • 1. Terénní výzkumy v českých zemích a na Slovensku, stručné dějiny a jejich rozvoj po druhé světové válce. Organizace archeologie v českých zemích a na Slovensku. 2. Archeologický objekt v terénu a ve sbírkách. Specifické metody archeologických výzkumů. Druhy výzkumů. 3. Způsoby objevování nových lokalit. Prospekční metody - vizuální výzkum, letecká fotografie a využití geofyziky. 4. Druhy a charakteristika archeologických památníků, sídliště, pohřebiště, mohylníky, depoty aj. 5. Vrstva, objekt, hrob, příkop, palisáda a další jednotky archeologických památníků. 6. - 8. Destrukční a nedestrukční archeologické metody používané na archeologických lokalitách. Jejich přednosti a nevýhody. 9. Zásady terénního výzkumu. Základy dokumentace a zaměření lokality. 10. Postupy při vybírání archeologických objektů. Hlavní zásady a metodika. 11. Výzkumu kostrových a žárových hrobů a jejich dokumentace. 12. Výzkum sídlišť a jejich jednotek. Zásady při výzkumu sídlištních a sídelních objektů. 13. Kresebná a fotografická dokumentace sídlištních jednotek. 14. Dokumentace výzkumu a její druhy. Jednotnost v popisu, terminologii a kresebném výrazu. 15. Odebírání půdních a jiných vzorků. Konzervace nálezů přímo na nalezišti. Vyzvednutí objektu in situ. Používání chemických přípravků v terénu. Lakprofil. Praktická část (soustředění): Zaměřování a kreslení objektů v terénu, nivelování, celkové zaměření lokality a vytyčování čtvercové sítě.
Metody hodnocení
1 P, 1 S, k
Informace učitele
Avdusin, D. A. 1980: Polevaja archeologija, Moskva. Bárta, V. 1969: Možnosti geofyzikálních metod při vyhledávání archeologických objektů, AR XXI, 654-672. Gojda, M. 1994: Letecká archeologie jako nedestruktivní způsob odhalování a dokumentace minulosti: soudobé trendy, AR XLVI-1, 115-121. Harris, E. C. 1989: Zasady stratygrafii archeologicznej, Warszawa. Hašek, V. - Měřínský, Z. 1991: Geofyzikální metody v archeologii na Moravě, Brno. Marek, F. 1980: Současné možnosti a perspektivy geofyziky v čs. archeologickém terénním výzkumu. In: Sborník 1. celostátní konference "Aplikace geofyzikálních metod v archeologii a moderní metody terénního výzkumu a dokumentace", Petrov nad Desnou, 2.-4.října 1979, Brno, 79-85. Melichar, P. 1990: Eine geomagnetische Prospektionsmethode im Dienst der Arahäologie. In: Aerial photography and geophysical prospection in archaeology 2, Brussels, 177-182. Neustupný, E. 1986: Nástin archeologické metody, AR XXXVIII-5, 525-549. Orlický, O. - Tirpák, J. 1984: Aplikácia archeomagnetizmu na riešenie archeologických úloh lokalít Cífer, Radzovce a Chotín, Acta Interdisciplinaria Archeologica III, Nitra, 318-331. Pleslová, E. 1973: Užití protonového magnetometru při zajišťování průběhu příkopu na sídlišti KNP v Makotřasích (okr. Kladno), ZČSSA XV, 34-36. Věšev, A. V. 1980: Elektroprofilirovanije na postojannom toke, Leningrad. Wilson, D. R. 1982: Air photo interpretation for archaeologists, London.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.