AEM_07a Magisterský seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–15:40 M22
Předpoklady
Předmět má přímou souvislost se zadáním tématu diplomové práce (AEM_08) a absolvuje se proto až souběžně s jejím zpracováváním. Předpokladem pro úspěšné ukončení předmětu je dohoda na vedení tématu a spolupráce s vyučujícím. Předmět je možné si zapsat jen se souhlasem vyučujícího.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně na úrovni konzultací a hromadně v blokových seminářích.
Postup při zpracovávání diplomové práce, účast na konzultacích a společných seminářích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Výstupy z učení
V předmětu si student osvojí základy samostatné teoretické práce s odbornými texty v rozsahu závěrečné práce. Osvojí si schopnost odborné konzultace s vedoucím semináře, školitelem a s odborníky obecně. Osvojí si schopnost podle potřeb nasměrovat svou odbornou činnost v souladu s doporučeními odborníků.
Osnova
  • Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Společný seminář s ostatními diplomanty, kde jsou představena témata prací. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace, prezentace tématu na společném semináři
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem a průběhu semináře.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Požadavky k zápočtu: pravidelná účast na seminářích, předložení pracovní verze magisterské práce.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/AEM_07a