AEM_08 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
Diplomová magisterská práce. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Téma magisterské diplomové práce si posluchač domluví osobně s interním učitelem ústavu. Práci je nutno zadat nejpozději před započetím 3. semestru magisterského studia. Předpokladem je předchozí absolvování AEM_07a Magisterský seminář I. Souběžně je možné zapsat AEM_07b Magisterský seminář II. Téma diplomové práce se registruje v IS MU. Téma je možné registrovat jen v první polovině semestru, po termínu je již registrace uzavřena až do začátku dalšího semestru.
do 31. března (pokud jde student ke státní zkoušce v červnu nebo v září)
do 31. října (pokud jde student ke státní zkoušce v lednu)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Diplomová magisterská práce má prokázat schopnost diplomanda odborně zpracovat dílčí vědecké téma z některého ze souborů (středo)evropské archeologie. Požaduje se originální metodologický přístup k řešení tématu, profesionální dokumentace, úplná bibliografie tématu a formálně přijatelný literární výstup.
Výstupy z učení
Výstupem je dokončená a odevzdaná diplomová práce, která obsahovou i formální úrovní, jakož i z hlediska etiky a autorské původnosti odpovídá standardům závěrečné práce na vysoké škole.
Osnova
  • Osnovou plnění předmětu je výhradně práce na magisterské diplomové práci:
  • Formulování tématu, otázek a struktury práce.
  • Heuristika a rešerše dat, jejich formální zpracování a kritika.
  • Zpracování případných hmotných artefaktů.
  • Zpracování grafických příloh.
  • Analýza a syntéza dat
  • Tvorba závěrů a interpretací.
  • Průběžná konzultace stavu práce, dosažených výsledků a problémů
  • Kompletace, zhotovení a odevzdání práce.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomovou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Student samostatně vypracuje magisterskou diplomovou práci. Svůj postup průběžně konzultuje s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Odevzdání hotové magisterské diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Informace učitele
Předepsaná délka textu magisterské diplomové práce je 140 000 znaků (včetně mezer). Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Součástí rozsahu textu práce není katalog, seznam objektů, ani seznam literatury. Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Součástí rozsahu textu práce není katalog, seznam objektů, ani seznam literatury. Citační norma se řídí zvyklostmi v oboru, bude případně upřesněna vedoucím práce. Součástí hodnocení je autorská původnost obsahu práce. Nepůvodní a převzaté texty, popř. jiné obsahové části práce, bez odpovídajících citací, popř. části vypracované jinou osobou než předkládajícím studentem, mohou být důvodem nepřijetí práce.
Hotová a kompletní magisterská diplomová práce musí být odevzdána v archivu magisterské práce v IS a ve dvou provedeních na sekretariátu ústavu nejpozději do 30. 11. (semestr podzim) nebo 30. 4. či 30. 6. (semestr jaro). Později odevzdané práce budou automaticky odloženy k řízení v dalším zkušebním období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Magisterskou diplomovou práci je třeba zpracovat na schválené téma v patřičné kvalitě a rozsahu (nejméně 120 stran teoretického textu). Pro magisterskou diplomovou prácio platí ustnovení čl. 8 Studijního a zkušebního řádu FF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.