AJ50004 Moderní lingvistika

Filozofická fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Students are expected to have mastered the basic linguistic terminology relating to various linguistic levels (phonological, semantic/lexical, syntactical) and be able to correctly use the concepts when analysing linguistic data.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course introduces students to the various forms and approaches of modern qualitative linguistics, discussing some of the central issues currently addressed in mainstream linguistics. The aim of the course is to help students to use linguistic methods and concepts in order to understand how meanings emerge and are constructed in various types of communication. The course is grounded in functional linguistics, looking at language forms in a close relation to the situational and cultural contexts in which they are embedded, as well as with a view to the communicative goals of the individual interlocutors. The course addresses the following topics: discourse analysis, conversation analysis, critical discourse analysis, multimodal analysis, pragmatics (interactional, historical, cognitive), systemic functional linguistics, sociolinguistics of globalized communication, superdiversity. The course will include hands-on analysis of spontaneous, mediated and institutional discourses.
Tento přehledový kurz vede studenty k poznání různých forem a přístupů moderní jazykovědy a k představení zásadních výzkumných témat, která jsou v jazykovědě aktuálně řešena. Jeho cílem je napomoci studentům využívat metody a koncepty jazykovědy k pochopení způsobů, jakými se v různých typech komunikace konstruují významy. Přístup vychází z forem funkční lingvistiky, která se zabývá jazykovými formami v úzkém vztahu k situačnímu a kulturnímu kontextu a komunikačním cílům jednotlivých účastníků. Kurz se zabývá následujícími tématy a disciplínami: analýza diskurzu, konverzační analýza, kritická analýza diskurzu, multimodální analýza, pragmatika (interakční, historická, kognitivní), systémová funkční lingvistika, sociolingvistika jazyka v globalizované komunikaci, superdiverzita. Součástí kurzu bude analýza textů z oblasti spontánního, mediálního a institucionálního diskurzu.
Výstupy z učení
After passing the course, students will be able:
- to understand how meaning is discursive constructed;
- to understand the role of situational and cultural contexts in discourse interpretation;
- to carry out analysis of various text types using the tools of the dominant linguistic paradigms;
- to describe micro-level linguistic phenomena and offer a macro-level explanation of their significance within the broader scheme of communication;
- to explore the role of subjectivity in texts;
- perceive differences between spontaneous and scripted discourse.
Osnova
 • The course will introduce students to the basic concepts of the following disciplines and approaches:
 • 1. discourse analysis, 2. conversation analysis, 3. critical discourse analysis, 4. multimodal analysis, 5. systemic functional linguistics, 6. interactional pragmatics, 7. historical pragmatics, 8. discourse pragmatics, 9. institutional discourse, 10. sociolinguistics of the social media, 11. sociolinguistics of globalized communication, 12. multilingualism, language and superdiversity.
 • The discussion will be complemented with analysis of linguistic data.
Literatura
  povinná literatura
 • Culpeper, Jonathan and Michael Haugh (2014) Pragmatics and the English Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Arnaut, Karel, Jan Blommaert, Ben Rampton and Massimiliano Spotti (2016) Language and Superdiversity. New York and London: Routledge.
 • Hart, Christopher (2014) Discourse, Grammar and Ideology. Functional and Cognitive Perspectives. London: Bloomsbury.
  doporučená literatura
 • Gee, James Paul and Michael Handford (2012) The Routledge Handbook of Discourse Analysis. London and New York: Routledge.
Výukové metody
seminar, once a week, 90 minutes seminar work includes: teacher input, class discussion, discussion of readings, hands-on analysis of authentic language data, presentations
Metody hodnocení
written examination and/or essay successful completion of all course assignments during the term: a reflection essay on readings, homework assignments class attendance (2 absences permitted) active participation in seminars
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/AJ50004