AJ52066 Výslovnostní podoby angličtiny

Filozofická fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je obeznámenost se základními pojmy z fonetiky a fonologie a znalost světového zeměpisu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je určen studentům, kteří se chtějí blíže obeznámit s rozdíly ve výslovnostních podobách angličtiny, ať už standardních, regionálních, sociálních i formách výslovnosti nerodilých mluvčích. Výuka probíhá poslechem, imitací, fonetickým a fonologickým komentářem a účastí zajímavých hostů v semináři. Cílem je seznámit studeny is méně obvyklými výslovnostními podobami angličtiny a zároveň pomoci jim zlepšit porozumění mluvenému a svou vlastní výslovnost.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu je student schopen rozlišit mezi standardními, regionálními, sociálními i cizineckými podobami mluvené angličtiny, pochopit historicko-politické příčiny těchto rozdílů, tyto znalosti pak vyjádřit obecně lingvistickými a fonetickými pojmy, porozumět i substandardní mluvě a dále cizelovat svou vlastní výslovnost v angličtině.
Osnova
  • Úvod - opakování obecné fonetiky, fonologie a sociolingvistiky. Historická údobí vývoje anglického jazyka a jeho šíření po světě. Sociofonologie podle Wellse a Honeyho. Členění akcentů podle Trudgilla. Tzv. EE akcenty v Anglii. Tzv. EE akcenty v zámoří - Aus., NZ, Jihoafrická republika. Východní Afrika, Indie. Keltské akcenty - welšský, skotský, irský. Angličtina v Evropě.
Literatura
  • J.C.Wells - Accents of English
  • MEIER, Paul. Accents and dialects for stage and screen : an instruction manual for 24 accents and dialects commonly used by English-speaking actors. Lawrence, Kan.: Paul Meier Dialect Services, 2010, 354 s. ISBN 9780578004525. info
  • TRUDGILL, Peter a Jean HANNAH. International English : a guide to varieties of standard English. 2nd ed. London: Edward Arnold, 1985, xiii, 130. ISBN 0713164417. info
Výukové metody
Ve třídě: přednášky učitele a prezentace studentů. Poslech vzácnějších audiomateriálů a doporučení dalších, dostupnějších nahrávek a internetových stránek věnovaných výslovnosti. Diskuse s pozvanými rodilými mluvčími.
Metody hodnocení
Hodnocení: docházka (3 body za účast v jednom semináři), závěrečný test max. 50 bodů, prezentace/příspěvek/přivedení hosta až 10 bodů. Pro úspěšné zakončení předmětu je zapotřebí min. 60 bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/AJ52066