AJU2202 Vybrané jazykové jevy pro učitele

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Thomas Rankin, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je propojit teoretické a praktické aspekty didaktiky anglického jazyka z pohledu vybraných jazykových jevů. Doporučení z praktických příruček pro výuku cizího jazyka budou srovnány s výsledky relevantních výzkumů prováděných v kontextu výuky. Na výuku jazyka bude nahlíženo jak z tradiční vnější perspektivy, tak z perspektivy vnitřní, tj. na výuku chápanou jako interakce. Během kurzu se bude diskutovat o možnostech prezentace řady gramatických jevů na různých úrovních, budou prozkoumávány typické obtíže, se kterými se žáci setkávají, a budou rozebírány možnosti plánování a realizace výuky vybraných jazykových jevů.
Výstupy z učení
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Identifikovat obecné principy řízeného osvojování jazyka; 2. analyzovat a zhodnotit řadu aspektů jazykové výuky, jako jsou např. lingvistické a pragmatické aspekty žákovského jazyka; 3. analyzovat a kriticky zhodnotit jazyk použitý v autentických a publikovaných výukových materiálech, vybrat a adaptovat tyto materiály pro použití ve výuce; 4. vybrat vhodné didaktické možnosti výuky vybraných gramatických jevů na základě jejich analýzy; 5. identifikovat ve vzorcích žákovského jazyka typické problémové oblasti a navrhnout způsoby, jak se na ně ve výuce zaměřit; aplikovat kontrastivní a chybovou analýzu či počítačem podpořenou chybovou analýzu a využít korpusy žákovského jazyka ve výuce, zaměřit se ve výuce na chyby způsobené fosilizací a interferencí z prvního jazyka; 6. reflektovat na vlastní zkušenosti z jazykového vyučování a hledat cesty dalšího profesního rozvoje; 7. přečíst a kriticky zhodnotit publikovaný výzkum v oblasti výuky anglického jazyka, uplatnit podněty vycházející z výzkumů při vlastních rozhodnutích během jazykové výuky.
Osnova
 • 1. Opakování obecných principů řízeného osvojování a učení se jazyku; 2. explicitní výuka gramatiky a slovní zásoby: lingvistická analýza obsahu, deduktivní vs. induktivní prezentace struktur; prezentační techniky pro vybrané struktury; 3. lingvistická analýza žákovy mluvené a psané produkce, důsledky pro výuku, vypořádání se s chybami způsobenými fosilizací a interferencí z prvního jazyka; 4. užití korpusů mateřského a žákovského jazyka ve výuce jazyka; 5. pragmatické a sociolingvistické aspekty interakce mezi spolužáky při komunikativních aktivitách a úkolech; 6. analýza vstupu a podmínky posilující učení se: jazyk autentických a publikovaných materiálů, jazyk používaný vyučujícím; 7. lingvistické a pragmatické aspekty korektivní zpětné vazby.
Literatura
  povinná literatura
 • Parrott, M. (2010). Grammar for English Language Teachers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-71204-0
 • Hall, N. & Shepheard, J. (2008). The anti-grammar grammar book: a teacher’s resource book of discovery activities for grammar teaching. Brighton: ELB publishing. ISBN 978-0-9522808-5-9
 • Gerngross, G., Puchta, H. & Thornbury, S. (2006). Teaching Grammar Creatively. Innsbruck: Helbling Languages. ISBN 978-3-902504-29-6
 • Ellis, R. & Shintani, N. (2014). Exploring Language Pedagogy through Second Language Acquisition Research. London: Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN 978-0-415-51973-1.
  doporučená literatura
 • McCarthy, M., & Carter, R. (1994). Language as discourse: perspectives for language teaching. Longman.ISBN 0-582-08424-5
 • Granger, S., Hung, J., & Petch-Tyson, S. (Ed.) (2002), Computer learner corpora, second language acquisition, and foreign language teaching. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. ISBN 1-58811-294-2
 • Ellis, R., & Barkhuizen, G. (2005). Analysing learner language. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-431634-3
 • Walsh, S. (2013). Classroom discourse and teacher development. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-4517-6
 • Corder, S. P. (1984). The significance of learners’ errors. In J. Richards (Ed.), Error analysis. Perspectives on second language acquisition. (s. 19–27). Longman
 • Thornbury, S. (2016). About Language: tasks for teachers of English. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-66719-8
 • Thornbury , S. (2007). How to Teach Vocabulary. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-0-582-42966-6
 • Swan, M., & Smith, B. (2001). Learner English: a teacher´s guide to interference and other problems. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-77939-1
 • Kerr, P. & Thornbury, S. (2014). Translation and Own-language Activities. Cambridge: Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-64578-3
 • Harwood, N. (2010). English Language Teaching Materials Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521121583
 • Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. 4th edition. Harlow: Longman ISBN 978-1-4058-5311-8
 • Ur, P. (1996). A course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-68467-6
 • Ur, P. & Thornbury, S. (2016). Penny Ur’s 100 Teaching Tips. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-316-50728-5
 • Ur, P. (2011). Grammar teaching research,theory and practice. In E. Hinkel (ed.). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Volume II (pp. 507-22). New York: Routledge. ISBN 978-0-415-99872-7
Výukové metody
Výklad, diskuze ve třídě, mikrovýuka vybraného jazykového jevu, analýza vzorků žákovského jazyka a návrh efektivních technik nápravy chyb.
Metody hodnocení
Docházka je povinná. Pro splnění kurzu a získání známky se musí studenti aktivně účastnit diskuzí na seminářích, odevzdat chybovou analýzu a odučit vybrané jazykové jevy před svými spolužáky.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.