AJU2203 Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A. (přednášející)
Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz integruje teoretické, výzkumné a praktické perspektivy na diskurz a interakci ve výuce anglického jazyka. Studenti se seznámí s východisky, s vybranými tradicemi v analýze diskurzu a interakce ve výuce a se souvisejícími výsledky. Studenti poté provedou přepis, analýzu a reflexi nahrávky z vlastní výuky.
Výstupy z učení
Po splnění kurzu budou studenti schopni 1. Diskutovat o tom, jaký význam má výzkum výukového diskurzu a interakce pro učitele jazyka; 2. analyzovat, prodiskutovat a kriticky zhodnotit, jakými způsoby se v interakci odrážejí obsahy, cíle, výukové materiály a řízení výuky, a jak se k těmto sami mluvčí vztahují; 3. vysvětlit, jak se interakce liší v různých typech prostředí a uspořádání; 4. analyzovat a diskutovat o roli jazykových, tělesných a materiálních prostředků při interakci ve výuce. 5. reflektovat na vlastní výuku prostřednictvím analýzy nahrávek z vlastního vyučování.
Osnova
 • 1. Úvod do oboru diskurzu a interakce ve výuce. Teoretické perspektivy, význam pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. 2. Tradice analýzy diskurzu ve výuce. Předpoklady, příklady, srovnání. 3. Konverzační analýza. Sběr dat a přepis, (mikro)analýza, zpráva o výsledcích. 4. Multimodální analýza a tělesná interakce. Role jazykových, tělesných a materiálních prostředků při interakci ve třídě. 5. Kritická analýza diskurzu a kritické teorie. Odraz makrosociálních kategorií (např. moc, gender, etnicita) v diskurzu ve výuce. 6. Vybrané výsledky výzkumu interakce a diskurzu ve výuce při (1) frontální výuce, (2) práci v páru/skupině a (3) interakci mezi spolužáky mimo výuku. 7. Analýza nahrávek interakce ve výuce a sebereflexe. 8. Praktické důsledky výzkumu diskurzu a interakce ve výuce. Aplikovaná konverzační analýza. Užití konverzační analýzy pro potřeby výuky angličtiny jako cizího jazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • T. A. van Dijk (Ed.), Discourse studies: A multidisciplinary introduction (2. vyd). London: Sage.
 • selected studies (journal articles)
  doporučená literatura
 • Antaki, C. (Ed.) (2011), Applied conversation analysis: Intervention and change in institutional talk. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Waring, H. Z. (2015). Theorizing pedagogical interaction: Insights from conversation analysis. New York: Routledge.
 • Sidnell, J., & Stivers, T. (Eds.). (2013). The handbook of conversation analysis. Chichester: Blackwell.
 • Hutchby, I., & Wooffitt, R. (1998). Conversation analysis: Principles, practices and applications. Cambridge: Polity Press, Blackwell.
 • McCarthy, M., & Carter, R. (1994). Language as discourse: perspectives for language teaching. Longman.
 • Clift, R. (2016). Conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis (2nd ed.). London: Sage.
 • Seedhouse, P. (2004). The interactional architecture of the language classroom: A conversation analysis perspective. University of Michigan: Blackwell Publishing.
 • Phillips, N., & Hardy, C. (2002). Discourse analysis: Investigating processes of social construction. Thousand Oaks: Sage.
 • Walsh, S. (2006). Investigating classroom discourse. New York: Routledge.
 • Cazden, C. B. (2001). Classroom Discourse: The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heinemann.
 • Wong, J., & Waring, H. Z. (2010). Conversation analysis and second language pedagogy: A guide for ESL/EFL teachers. New York: Routledge.
 • Richards, K., Ross, S., & Seedhouse, P. (2011). Research methods for applied language studies: An advanced resource book for students. London: Routledge.
 • Markee, N. (Ed.). (2015). The handbook of classroom discourse and interaction. Chichester: John Wiley & Sons.
Výukové metody
Výklad a ukázky následované diskuzí, skupinová práce, interaktivní analýza konverzace ve výuce, četba, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Docházka je povinná. Od studentů se očekává splnění kvízu v polovině semestru. Kvíz vychází ze zadané četby (cca 10 otevřených a uzavřených otázek, hranice 65 %). Odevzdání úkolu, v rámci kterého studenti sesbírají, přepíší, analyzují a podrobí reflexi nahrávku z vlastní výuky.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.