AJU2902 Seminář k magisterské diplomové práci

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Thomas Rankin, Dr. phil.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
AJU2901 Projekt didaktické DP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti individuálně konzultují svou práci s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. V programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy studenti píší didakticky zaměřenou práci podle projektu diplomové práce.
Výstupy z učení
Student je schopen: • realizovat a vyhodnotit výzkum ve třídě • vhodně prezentovat svůj výzkum v písemné formě • napsat několik kapitol teoreticko-přehledové a empirické části práce
Osnova
 • Předmět je organizován individuálně. Vedoucí práce zpravidla posuzuje následující oblasti vznikajícího rukopisu: • Vhodnost postupů sběru a analýzy dat v závislosti na zvolené tradici. • Vhodnost prezentace vybraných zjištění. • Struktura teoreticko-přehledové části práce, vhodnost prezentace teoretických východisek. • Správnost a přesnost odkazů na další práce. • Dodržování normy APA.
Literatura
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research. Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (4th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.
Výukové metody
Individuální konzultace, studium literatury, samostatná práce studenta.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě splnění požadavků, na kterých se se studentem dohodl na první konzultaci. Typicky se jedná o předložení několika kapitol z teoreticko-přehledové a empirické části práce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AJU2902