AR1A104 Basic Legal Concepts

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová (lecturer)
Supervisor
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
! AR1A10z Basic Legal Concepts &&! NOWANY ( AR1A225 Basic Legal Concepts , PV1A225 Basic Legal Concepts , PV1A104 Basic Legal Concepts )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The lectures largely focus on the interpretation of these terms: law (including some aspects of legal philosophy), legal sources, legal norms (their structures, types, validity and efficiency, interpretation, application), legal relationships, legal facts, system of law (divided into individual branches).
Learning outcomes
At the end of this course, students will be able to: explain the most important legal terminology; understand the structure of legislation; search for current legislation; interpret legal texts.
Syllabus
 • 1. What is law? Triple approaches to law (the face of law, the word law, the concept of law). Origin of law (natural, positivist and sociological approaches to law);
 • 2. Roman law and its application in the Czech lands. Influence of Roman Law in the current Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.);
 • 3. Legal Standards;
 • 4. Sources of law, Czech legal order;
 • 5. Realization of law, legal relationships and their elements;
 • 6. System of legal order, legal sector;
 • 7. Selected issues of civil law: The concept of a person, a person in the legal sense;
 • 8. Selected issues of civil law: Marriage and Family;
 • 9. Selected issues of civil law: Absolute property rights I (rights in rem);
 • 10. Selected issues of civil law: Absolute property rights II (inheritance law);
 • 11. Selected issues of civil law: Relative property rights (liabilities);
 • 12. Digression to public law: the foundations of constitutional, administrative and criminal law
Literature
 • HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie (Legal theory). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 439 pp. Právo. ISBN 978-80-7380-458-9. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Základy práva pro neprávníky. Praha: Linde, 2014. 341 s. ISBN 9788086131993. info
 • HURDÍK, Jan. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 131 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; č. 270). ISBN 80-210-3322-3. info
 • HURDÍK, Jan. Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti (Institutional Pillars of the Private Law in a Dynamic Development of Society). 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 132 pp. Právní instituty. ISBN 978-80-7179-379-3. info
 • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xxvi, 535. ISBN 9788074004940. info
 • SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 294 stran. ISBN 9788073805517. info
 • ŠÍMA, Alexander and Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 14. doplněné vydání. xvi, 412. ISBN 9788074005831. info
 • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého : římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001. x, 131. ISBN 8071795046. info
 • VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva : o právu, státě a moci. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 398 s. ISBN 9788074786693. info
Teaching methods
Teaching takes place in the form of lectures every week (autumn semester).
Assessment methods
Teaching takes place in the form of lectures every week (autumn semester).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught last offered.
Information on the per-term frequency of the course: Předmět s tímto kódem se na podzim 2019 vypisuje naposledy.
The course is taught: every week.
General note: Předmět bude na podzim 2019 vyučován formou e-learningu.
Information on course enrolment limitations: Zapisují imatrikulace 2016-2018.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AR1A104