AR1A10z Základní pojmy právní

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:50–12:25 K12
Předpoklady
! NOWANY ( PV1A104 Základní pojmy právní , AR1A104 Základní pojmy právní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují pouze imatrikulační ročníky 2015 a starší !!!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška je zaměřena na výklad především těchto pojmů: právo (včetně některých aspektů právní filozofie), právní prameny, právní normy (jejich struktury, druhy, platnost a účinnost, interpretace, aplikace), právní vztahy, právní skutečnosti, systém práva (dělení na jednotlivá odvětví). Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit nejdůležitější juristickou terminologii; porozumět struktuře právních předpisů; vyhledat aktuální znění právních předpisů; interpretovat právnické texty.
Osnova
 • 1. Co je právo? Trojí přístupy k právu (tvář práva, slovo právo, pojem práva). Původ práva (přirozenoprávní, pozitivistický a sociologický přístup k právu)
 • 2. Římské právo a jeho recepce v českých zemích. Vliv římského práva v současném občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)
 • 3. Právní normy
 • 4. Prameny práva, právní řád ČR
 • 5. Realizace práva, právní vztahy a jejich prvky
 • 6. Systém právního řádu, právní odvětví
 • 7. Vybrané otázky občanského práva: Pojem osoba, osoba v právním smyslu
 • 8. Vybrané otázky občanského práva: Manželství a rodina
 • 9. Vybrané otázky občanského práva: Absolutní majetková práva I (věcná práva)
 • 10. Vybrané otázky občanského práva: Absolutní majetková práva II (dědické právo)
 • 11. Vybrané otázky občanského práva: Relativní majetková práva (závazky)
 • 12. Exkurz do veřejného práva: základy ústavního, správního a trestního práva
Literatura
 • HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 439 s. Právo. ISBN 978-80-7380-458-9. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Základy práva pro neprávníky. Praha: Linde, 2014. 341 s. ISBN 9788086131993. info
 • HURDÍK, Jan. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 131 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; č. 270). ISBN 80-210-3322-3. info
 • HURDÍK, Jan. Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 132 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7179-379-3. info
 • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xxvi, 535. ISBN 9788074004940. info
 • SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 294 stran. ISBN 9788073805517. info
 • ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 14. doplněné vydání. xvi, 412. ISBN 9788074005831. info
 • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého : římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2001. x, 131. ISBN 8071795046. info
 • VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva : o právu, státě a moci. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 398 s. ISBN 9788074786693. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve formě přednášek každý týden (podzimní semestr).
Metody hodnocení
Kolokvium - pro jeho získání je třeba určité přítomnosti na přednáškách a absolvování písemného přezkoušení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/AR1A10z