AR1A238 Dějiny českých zemí v 19. století

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
(! AR1A117 Dějiny českých zemí -19.stol. )&&(! HIA109b České dějiny 19. stol. )&&! NOWANY ( AR1A117 Dějiny českých zemí -19.stol. , HIA109b České dějiny 19. stol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zařadit české dějiny 19. století do kontextu evropských dějin, definovat politický systém v českých zemích a monarchii, porovnat modernizační procesy v jednotlivých zemích monarchie a analyzovat sociální skladbu české a německé společnosti ve vývoji.
Výstupy z učení
Posluchač bude schopen orientace v základních vývojových tendencích dějin českých zemí, znalosti problematiky politických, sociálních a hospodářských dějin českých zemí v 19. století v širším rámci rakouské monarchie.
Osnova
 • České dějiny 19. století v evropském kontextu.
 • Hospodářský profil českých zemí.
 • Sociální profil českých zemí.
 • Systém politických stran.
 • Otázka emancipace, modernizace, demokratizace.
 • Literatura, prameny a základní interpretační přístupy.
Literatura
  povinná literatura
 • EFMERTOVÁ, Marcela C. a Nikolaj SAVICKÝ. České země 1848-1918. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 453 s. ISBN 9788072771714. info
 • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové : 1792-1848. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 463 s. ISBN 8085983273. info
 • URBAN, Otto. Česká společnost, 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. info
  doporučená literatura
 • Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy, 1740 - 1918 (Variant.) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 7, Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy, 1740 - 1918 : Vlastivěda moravská, země a lid : nová řada. Svazek 7,. info
 • JINDRA, Zdeněk a Ivan JAKUBEC. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 524 stran. ISBN 9788024629452. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. 2006. info
 • MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005. s. 17- 57, 41 s. ISBN 80-7239-178-X. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 8072030221. info
Výukové metody
Seminář, přednáška, společná diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium na základě splnění požadavků vyučujícího: seminární práce, referát.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.