ARTS009 ABC češtiny

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Monika Veltruski (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je otevřen pro studenty libovolných programů.
Vhodný je i pro studenty přijíždějící na MU ze zahraničí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podat poutavou formou základní poučení o mateřském jazyce a jeho zajímavostech, a to v šíři, kterou by měl obsáhnout každý vysokoškolsky vzdělaný člověk. Cyklus přednášek vedou přední odborníci z Ústavu českého jazyka FF MU, případně i přizvaní hosté. Akcentována je interakce se studenty a reflexe jejich otázek.

Motivace:
Zajímá vás,
- kde se vzala čeština?
- proč má naše mateřština tolik výjimek?
- proč lidé říkají nejen lžíce, ale i žlíce nebo žíce?
- které české sloveso má 16 různých variant infinitivu?
- jak je to s obecností obecné češtiny?
- kde v Česku se "spěchá" a kde "chvátá", kolik nářečních názvů má sluníčko sedmitečné a jaké jídlo se skrývá pod názvem "čuráčkovo procesí"?
- jak je to s magickou silou vlastních jmen osobních a kdo rozhoduje o tom, jaké jméno můžete dát svému dítěti?
- jak čeština přežívá tlak angličtiny?
- co je to "brněnské hantec"?
- jak se vypořádat s neuralgickými body českého pravopisu?

Jestliže jste alespoň na část otázek odpověděli kladně, jste vhodnými adepty pro tento kurz.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:

- elementární orientace v popisu češtiny jako mateřského (případně druhého/cizího) jazyka;
- elementární orientace v základních tématech vybraných jazykovědných subdisciplín (např. dialektologie, onomastiky, počítačové lingvistiky, výuky češtiny jako cizího jazyka);
- praktického zvládání problémovějších jevů pravopisu a jazykové kodifikace, resp. bude si s nimi umět poradit na základě doporučené literatury;
- práce s klasickými i počítačovými příručkami a dalšími informačními zdroji přinášejícími základní údaje o češtině;
- poučené všímavosti vůči jazykovým zvláštnostem v každodenní komunikační praxi.
Osnova
 • V tomto kurzu se formou přijatelnou i pro nelingvisty dozvíte vše důležité o ČEŠTINĚ:
 • 1) Odkud přichází, s kým se stýká?
 • Dějiny češtiny; Minulé i současné kontakty češtiny s jinými jazyky.
 • (Kosek)
 • 2) Je jedinečná?
 • Typologické zařazení češtiny.
 • (Caha, Ziková)
 • 3) Je všude stejná? Jaká je v Brně?
 • Nářečí češtiny; Mluva města Brna.
 • (Hladká)
 • 4) Kdo a jak s ní zachází?
 • Společenské a funkční rozlišení češtiny.
 • (Křístek)
 • 5) Kdo ji hlídá a co je správně?
 • Institucionální péče o češtinu; Jazyková správnost a kodifikační příručky; Jazykové „vychytávky“.
 • (Vojtová)
 • 6) Jak tvoří věty?
 • (Karlík)
 • 7) Lze ji brát doslovně?
 • Vstup do pragmalingvistiky.
 • (Hirschová, Hladká)
 • 8) Jak pojmenovává?
 • Česká vlastní jména v minulosti a současnosti; Pomístní jména v Brně.
 • (Boháčová)
 • 9) Jak si vede v počítačovém světě?
 • Počítačové a korpusové zpracování češtiny.
 • (Hlaváčková)
 • 10) Je těžká pro cizince?
 • Výuka češtiny jako cizího jazyka.
 • (Doleží)
 • 11) Jak si vede v cizině?
 • Čeština v jazykových enklávách; Cizinci v Česku.
 • (Veltruski)
 • 12) Výlet ke kořenům jejích slov.
 • Exkurze do etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.
 • (Karlíková)
 • 13) Co jste se o češtině naučili?
 • ZÁVĚREČNÝ TEST
Literatura
 • Doporučená literatura k jednotlivým tématům je uvedena v doprovodném e-learningovém materiálu.
Výukové metody
Cyklus přednášek, diskuse s posluchači.
Kurz má k jednotlivým přednáškám vypracovaný e-learningový doprovod obsahující diferencované základní a rozšiřující informace, doplňkové zajímavosti, názorné prezentace (např. s audioukázkami), doporučenou literaturu a sadu procvičovacích otázek.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivita na přednáškách.
Kurz končí testem, v němž je pro každého posluchače automaticky namíchána sada otázek. Student může při vyplňování používat materiály provázející jednotlivé přednášky. Vše v prostředí e-learningu.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ARTS009