BA207 Novější dějiny Litvy a Polska (mezi říší Německou, Rakouskou a Ruskou)

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející), doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.
Rozvrh
Čt 13:20–14:55 B12
Předpoklady
Cyklus je primárně určen studentům prezenčního studia baltistiky, jako volitelný předmět je však otevřen každému zájemci mimo obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen podat argumentovaný výklad dějin Litvy a Polska od XVII. do 1. poloviny XX. století v polaritě mezi státem pruským a říší moskevskou (ruskou) i v kontextu dění celoevropského.
Osnova
  • 1) Litevská a polská státnost v XVIII. století. Postavení Ukrajiny. 2) Královský titul polský pro kurfiřta saského a královský titul pruský pro kurfiřta braniborského. 3) Zánik polsko-litevské Respubliky: vnitřní mechanismus a vnější evropské souvislosti. 4) Napoleon a Vídeňský kongres. Území Respubliky v politických kontextech řísí ruské, pruské a rakouské. 5) Národní obrození Litevců a Poláků. Národní obrození Ukrajinců a Bělorusů. Proměny postavení Židů. 6) Vznik Polska a Litvy, Ukrajiny a Běloruska coby národních států.
Literatura
  • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
  • ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 228 s. ISBN 8072771299. info
  • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
  • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
Výukové metody
Seminární práce, povinné diskuze na seminářích, vypracování referátů na zadané téma.
Metody hodnocení
Možnost 1.: Referát na zadané téma podle doporučené historické literatury nebo historického pramene a jeho prezentace v semináři (maximálně 5 bodů); Závěrečná zkouška: písemná odpověď na jednu ze tří volitelných otázek (maximálně 5 bodů); Aktivita v seminární diskusi (maximálně 5 bodů).
Možnost 2.: Závěrečná zkouška: písemná odpověď na tři zadané otázky (Maximálně 10 bodů). Aktivita v seminární diskusi (maximálně 5 bodů). Pro kladné uzavření kurzu je nutno získat minimálně 12 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.