BA207 Novější dějiny Litvy a Polska (mezi říší Německou, Rakouskou a Ruskou)

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:10–10:45 K12
Předpoklady
Cyklus je primárně určen studentům prezenčního studia baltistiky, jako volitelný předmět je však otevřen každému zájemci mimo obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen podat argumentovaný výklad dějin Litvy a Polska od XVII. do 1. poloviny XX. století v polaritě mezi státem pruským a říší moskevskou (ruskou) i v kontextu dění celoevropského.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětů schopen: - Periodizovat politické a sociální dějiny Polska a Litvy v r. 1569-1940; - Popsat tendence politického, sociálního a kulturního vývoje Polska a Litvy v době Republiky obou národů, rozdělení mezi Ruskem, Pruskem a Rakouskem a meziválečních republik; - Poukázat na specifika historického vývoje na územích Republiky obou národů a poukázat na rozdíly v jejích historické interpretaci; - Popsat politické a sociální faktory formování moderních národů a vzniku moderních republik na územích Polska a Litvy.
Osnova
 • 29.09. Úvod, zápis k referátům. 06.10. Vznik Republiky obou národů. Politický systém a politická kultura. Povinná četba: Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva, Praha 2006, 79-85. Marceli Kosman: Dějiny Polska. Praha 2011, 114-142. Referáty: 1) Józef Andrzej Gierowski: The Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th Century. From Anarchy to Well-Organised State, Kraków 1996, 5-24. 2) Jan Květina: Šlechtická demokracie. Parlamentarismus v polsko-litevském státě v 16.-17. století. Pavel Mervart 2011, 13-25. 3) Tamtéž, 27-66. 4) Anna Grześkowiak-Krwawicz: “Svoboda jako základní princip zřízení Rzeczpospolité“ in Maciej Ruczaj (ed.): Jagellonské dědictví: Kapitoly z dějin středovýchodní Evropy, Brno 2012, 51 -66. 13.10. Válečná výzva absolutizmu. Války se Švédskem a Ruskem. Překážky k válečné a správní reformě. Povinná četba: Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva, 90-95. Marceli Kosman: Dějiny Polska, 143-165. Referáty: 1) Józef Andrzej Gierowski: The Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th Century. 42-60 2) Tamtéž, 61-87 3) Tamtéž, 87-104 4) Robert I. Frost: „Introduction“, in The Northern Wars 1558-1721. (GoogleBooks)- 20.10. Sociální a hospodářský neúspěch republikánského systému. Socioekonomické kořeny klientelizmu a neformální struktury politické moci. Zmocnění feudálního otroctví a hospodářský úpadek. Povinná četba: Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva, 85-90, 98-99. Marceli Kosman: Dějiny Polska, 170-183 Referáty: 1) Józef Andrzej Gierowski: The Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th Century, 31-53. 2) Tamtéž, 105-134. 3) Jan Květina: Šlechtická demokracie. Parlamentarismus v polsko-litevském státě v 16.-17. století, 67-82. 4) Tamtéž, 127-148. 5) Antoni Mączak: Nierówna przyjaźń, Wrocław 2003, 159-185. Doplňující zadání pro referenty č. 3. a 4.: Nerovné přátelství a klientelizmus dle knihy Petra Maťi: Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004. 6) Antoni Mączak: Nierówna przyjaźń, 185 – 207. Doplňující zadání pro referenty č. 3. a 4.: Nerovné přátelství a klientelizmus dle knihy Petra Maťi: Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004. 27.10. Život multikulturní společnosti. Náboženská tolerance a náboženské konflikty. Boj ve školství: protestantské, katolické a pravoslavné školy. Povinná četba: Norman Davies: Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. Praha 2003, 261-320. Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva, 95-101. Referáty: 1) Miloš Řeznik: Pomoří mezi Polskem a Pruskem, Praha 2001, 49-74, 2) Tamtéž, 75-109 3) Jan Květina: Šlechtická demokracie. Parlamentarismus v polsko-litevském státě v 16.-17. století, 83-102, 4) Tamtéž, 103-126. 5) Postavení Židů a cizinců v městech Polska a Litvy dle knihy Jaroslava Millera: Uzavřená společnost a její nepřátele. Město středovýchodní Evropy 1500-1700, Praha 2006. 6) Náboženské konflikty a tolerance v městech Polska a Litvy dle knihy Jaroslava Millera: Uzavřená společnost a její nepřátele. Město středovýchodní Evropy 1500-1700. 3.11. Období reforem ve věku Osvícenství. Rozdělení Republiky obou národů. Povinná četba: Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva, 101-7, Marceli Kosman: Dějiny Polska, 184-200. Referáty: 1) Józef Andrzej Gierowski: The Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th Century, 147-190, 2) Tamtéž, 191-222 3) Tamtéž, 223-264 4) Miloš Řezník, Za naši a vaši svobodu. Století polských povstání (1794-1864). 88-159. 10.11. Politika Ruska a Pruska v rozdělených severo-východních zemích Polska a Litvy. Vliv politických poměru na formování národů. Povinná četba: Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva, 108-111. Marceli Kosman: Dějiny Polska, 203-225 Referáty: 1) Zigmas Kiaupa: The history of Lithuania, 223-275. 2) Miloš Řezník: Za naši a vaši svobodu. Století polských povstání (1794-1864), 160-188. 3) Norman Davis: Polsko: Dějiny národa ve střední Evropy, 161-167, 228-260. 4) Jan Křen: Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 187-207. 24.11. Modely „Národního obrození“. „Revoluční“ tradice a tradice „organické práce“ v polských a litevských národních hnutích. Povinná četba: Norman Davis Polsko: Dějiny národa ve střední Evropy. 168-175, Halina Beresnevičiūtė-Nosálová, Litva: 111-114, 117-120, Marceli Kosman Dějiny Polska, 226-241. Referáty: 1)Miloš Řezník, Za naši a vaši svobodu. Století polských povstání (1794-1864), 189-246 2) Tamtéž, 247-299, 3) Tamtéž, 300-356 01.12. Rozpad stavovské společností. Způsoby a překážky společenské integrace. Sociální struktura národních hnutí v zemích bývalé Republiky. Povinná četba: Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva, 114-117, Jan Křen: Dvě století střední Evropy, 259-263. Michael Rapport: Evropa devatenáctého století, Praha 2011, 208-221. Referáty: 1) Miroslav Hroch V národním zájmu. Knižnice dějin a současnosti, 1999, 2) Daniel Beauvois Pochodzenie a wiedza: Szlachta a inteligencja polska w XVIII-XIX wieku v: Historia Europy Śródkowo-Wschodniej, T. 2. 119-138. 08.12. Výzva moderních nacionalizmů k multikulturní společnosti. Antisemitizmus. Programy moderních politických stran v předvečer první světové války. Povinná četba: Marceli Kosman: Dějiny Polska, 242-246. Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva. 120-132. Luboš Švec, Vladimir Macura, Pavel Štol, Dějiny Pobaltských zemí. 147-156. Referáty: 1) Michael Rapport: Evropa devatenáctého století, 308-333. 2) Zigmas Kiaupa The history of Lithuania. 276-320. 3) „Introduction“, in Brian Porter: When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century Poland, Oxford University Press 2000. 15.12. Polsko a Litva mezi první a druhou světovou válkou: vnitřní politický vývoj, mezinárodní postavení a vztahy. Povinná četba: Marceli Kosman: Dějiny Polska, 246--300. Halina Beresnevičiūtė-Nosálová: Litva, 132-146. Referáty: 1) Polsko a Pobaltí v mezinárodním kontextu dle knihy Normana Daviese: Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000. 915-1009. 2) Polsko a Pobaltí v mezinárodním kontextu dle knihy Jana Křena: Dvě století střední Evropy, 323-257. 3) Politická situace v Litvě po převratu dle knihy Radky Lainové etc. Diktatury v rukavičkách? Autoritativní režimy v meziválečném období.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
  doporučená literatura
 • KVĚTINA, Jan. Šlechtická demokracie : parlamentarismus v polsko-litevském státě v 16.-17. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 245 stran. ISBN 9788087378588. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864). Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 391 s. ISBN 8072036688. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 228 s. ISBN 8072771299. info
  neurčeno
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
Výukové metody
Seminární práce, povinné diskuze na seminářích, vypracování referátů na zadané téma.
Metody hodnocení
Možnost 1: Referát na zadané téma podle doporučené historické literatury anebo historického pramene, a jeho prezentace v semináři (maximálně 5 bodů), aktivita v seminárních diskusích (maximálně 5 bodů) a závěrečná zkouška: písemná odpověď na zadanou otázku (maximálně 5 bodů). Možnost 2. pouze pro předem omluvené studenty na zahraničních stážích: písemné zpracování povinné četby a literatury pro referáty z 3 témat (maximálně 10 bodů) a závěrečná zkouška: písemná odpověď na 3 zadané otázky (maximálně 5 bodů). K získání kreditu je nutno získat minimálně 12 bodů. Možnost 2.: Závěrečná zkouška: písemná odpověď na tři zadané otázky (Maximálně 10 bodů). Aktivita v seminární diskusi (maximálně 5 bodů).
Pro kladné uzavření kurzu je nutno získat minimálně 12 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2019.