BA300 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Uzavřít bakalářské studium, tj. spolnit všechny povinnosti předepsané programem oboru. Potvrzení o tom vydává studijní oddělení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Závěrečná zkouška, zákonem předepsaná podmínka pro získání bakalářského titulu.
Osnova
  • Obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška sestávající ze čtyř dílčích. Děje se před komisí. Soupis otázek ke státnicím najdete na www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika. BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA sestává ze čtyř částí: Obhajoba bakalářské práce nebo vyjádření k oborové práci
  • Dějiny baltického prostoru
  • Kultura a písemnictví baltického prostoru.
  • Jazyková zkouška
  • PRŮBĚH ZKOUŠKY. Zkouška probíhá před tříčlennou komisí. Před konáním bakalářské zkoušky pověří ÚJ předem jednoho recensenta z oboru, aby vypracoval posudek na bakalářskou/oborovou práci kandidáta. Druhý posudek vypracuje školitel. Při obhajobě student nejprve vyloží, jaký byl záměr jeho práce, jaký zvolil postup a jakých dosáhl výsledků, pak se vyjádří k posudkům a nakonec zodpoví dotazy členů komise.
  • Ke zkoušce z dějin vyhlásí garant oboru okruh 12 otázek, které studenti dostanou před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje jednu otázku.
  • Ke zkoušce z kultury a literatury vyhlásí garant oboru okruh 12 otázek, které studenti dostanou před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje jednu otázku.
  • Ke zkoušce z jazyka vybere garant oboru 12 autentických textů a 12 tematických okruhů konversačních. Ty budou studentům oznámeny před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje text a konversační okruh. Text přečte, přeloží, objasní (česky) jazykové jevy, na které se komise zeptá, a vyjádří se k obsahu (v původním jazyce). K tematickému okruhu přednese student krátkou promluvu ve studovaném jazyce a v rozhovoru s examinátorem prokáže schopnost aktivně komunikovat.
Literatura
  • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
státní zkouška
Metody hodnocení
Ústní zkouška předepsaná zákonem a studijním řádem university.
Vyučovací jazyk
Finština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.