BA318 Seminář k diplomové práci

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 14:00–15:40 C12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Při vypsání kontaktní výuky v daném semestru jsou studenti povinni se semináře účastnit a prezentovat téma své práce a svůj dosavadní postup, stejně tak se i účastnit diskuse o pracích ostatních studentů. Pokud se student v daném semestru výuky nemůže zúčastnit např. kvůli studijnímu pobytu v zahraničí, domluví se na postupu a požadavcích pro udělení zápočtu se svým školitelem. Po domluvě se školitelem a vyučujícími semináře může být zápočet udělen na základě individuálních konzultací se školitelem.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Výukové metody
příprava bakalářské práce, účast v semináři, prezentace dosavadního postupu
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Informace učitele
Kontakt: Doc. Tomáš Hoskovec Vaidas Šeferis, Dr. phil Ústav jazykovědy FF MU Arne Nováka 1, Brno Tel.: 549497122 hoskovec@mail.muni.cz seferis@phil.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/BA318