BA453 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:30–14:05 L41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Konají se pravidelné semináře jednou v týdnu, kde každý magistrant představí svou vznikající diplomovou práci s ohledem na úroveň a postup její rozpracovanosti. Každý účastník kurzu má povinnost svou práci takto prezentovat alespoň jednou (lépe dvakrát) během semestru. Tyto referáty jsou oponovány kolektivně všemi učiteli semináře a potom následuje diskuze mezi studentem a jeho kolegy. Během zkouškového období pak každý student musí připravit písemný referát o stavu své diplomové práce, ve kterém uvede zvolené téma, rozsah provedené heuristiky, prostudovanou odbornou literaturu a stav řešení konkrétního problému (pracovní hypotézy, použité metodologické postupy, zjištěné nedostatky a deziderata). Tyto písemné zprávy jsou také kolektivně posuzovány všemi učiteli a pak studentovi je udělen zápočet.
Literatura
    doporučená literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
    neurčeno
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Skupinové diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.