BA_Sem_Bp Seminář k bakalářské práci

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nina Kapušová (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–13:40 G11
Předpoklady
Kurz si zapisují studenti, kteří plánují onhaobu bakalářské práce v příštím semestru (zpravidla tedy v 5. semestru).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude mít stuent bakalářskou práci v pokročilé fázi rozpracovanosti, aby ji mohl dokončt během posledního semestru studia.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Při vypsání kontaktní výuky v daném semestru jsou studenti povinni se semináře účastnit a prezentovat téma své práce a svůj dosavadní postup, stejně tak se i účastnit diskuse o pracích ostatních studentů. Pokud se student v daném semestru výuky nemůže zúčastnit např. kvůli studijnímu pobytu v zahraničí, domluví se na postupu a požadavcích pro udělení zápočtu se svým školitelem. Po domluvě se školitelem a vyučujícími semináře může být zápočet udělen na základě individuálních konzultací se školitelem.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Výukové metody
příprava bakalářské práce, účast v semináři, prezentace dosavadního postupu
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_Sem_Bp