BKA318 Historical Development of Serbian and Croatian

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 10:00–11:40 C42
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Diachronic view over territory of Serbo-Croatian language, or Central South-Slavonic diasystem, or Serbian/Croatian standard language. Territory of shtokavian, chakavian and kaykavian dialects. Glagolic literary tradition. Changes that led to establishment of new shtokavian and margalization of chakavian and kaykavian dialects. Development of standard Croatian, the period of Serbo-Croatian language and problems with the standartisation of standard Serboan Croatian language in 20. century. Questions about standard Bosnian and standard Montenegrin language. At the end of the course students will - be able to demonstrate the knowledge of Serbian/Croatian. - have a broader and more solid understanding of key aspects of linguistics. - have a broader and more solid understanding of key aspects of comparative study of Slavonic languages - be familiar with Slavonic grammar - contrast and compare Czech and Serbian/Croatian languages
Syllabus
 • 1. The last stage of Old Church Slavonic language, profilation of the languages from phonetical and morphological point of view. 2. Glagolian literary tradition at the Croatians, 3. Church Slavonic period at the Serbs. 4. Golden age of Croatian literature - the period of Dubrovnic rennesaince and baroque literature 5. Development in the 18. century, ikavian-shtokavian and kajkavian Croatian. 6. Russian Slavonic and Slavenoserbian period of Serbian language. 7. 19. century: ilyrian movement at the Croatians, 8. Vuk S. Karadžić at the Serbs. 9. Relationships between the Serbian and Croatian, attempts for common language - Serbo-Croatian. 10. Development in the first half of 20. century . 11. Development in the second half of 20. century. 12. Affirmation of Bosnian standard language and Montenegrian standard language.
Literature
  required literature
 • KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století) (Development of South Slavonic Standard Languages - Overview (since IX. till XIX. Century)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 pp. ISBN 978-80-210-6914-5. Digitální knihovna FF MU info
 • Radovanović, Milorad et al.: Srpski jezik. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Opole 1996 - úvodní kapitoly /s. 1-35/
 • Lončarić, Mijo et al.: Hrvatski jezik. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Opole 1998 - úvodní kapitoly /s. 3-53/
 • STANOJČIĆ, Živojin S.: Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd : Kreativni centar, 2010 - úvodní kapitoly /s. 17-41/
 • TEŽAK, Stjepko - BABIĆ, Stjepan: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb : Školska knjiga, 2009 - úvodní kapitoly /s. 12-17/
 • KORDIĆ, Snježana: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, dostupné on-line na: http://bib.irb.hr/datoteka/475567.Jezik_i_nacionalizam.pdf
 • KREJČÍ, Pavel. Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, 430 s., ISBN 978-953-188-311-5 (Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, p. 430, ISBN 978-953-188-311-5). Opera Slavica - slavistické rozhledy, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. XXII, No 4, p. 59-63. ISSN 1211-7676. info
 • KREJČÍ, Pavel. Jazyk(y) Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců v ústavách od 19. století do současnosti (2. část) (Language(s) of Serbs, Croats, Bosniaks and Montenegrins in constitutions since 19th Century until today (Part 2)). In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2012. p. 19-21, 3 pp. ISSN 1214-2522. URL info
 • KREJČÍ, Pavel. Jazyk(y) Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců v ústavách od 19. století do současnosti (1. část) (Language(s) of Serbs, Croats, Bosniaks and Montenegrins in constitutions since 19th Century until today (Part 1)). In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2012. p. 16-19, 4 pp. ISSN 1214-2522. URL info
 • Bogoczová, Irena: Běžné (jiho)slovanské paradoxy. In Opera Slavica, XX, 2010, č. 4, s. 43-50.
 • SESAR, Dubravka Dorotić. Putovima slavenskih književnih jezika :pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996. viii, 156. ISBN 953-175-050-5. info
  recommended literature
 • Bugarski, Ranko: Jezik i kultura. Beograd : Biblioteka XX vek, 2005.
 • Jahić, Dževad - Halilović, Senahid - Palić, Ismail: Gramatika bosanskoga jezika. Zenica : Dom štampe, 2000 - úvodní kapitoly /s. 21-65/
 • Bugarski, Ranko: Lica jezika. Sociolingvističke teme. Beograd : Biblioteka XX vek, 2002 (2. izd.).
 • Moguš, Milan: Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb : Globus, 2009 (3. izd.)
 • VINCE, Zlatko: Putovima hrvatskoga književnog jezika. Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora. Zagreb: Matica hrvatska, 2002 (3. dop. izd.)
 • Brozović, Dalibor: Povijest hrvatskoga književnog i standardnoga jezika. Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 • Bugarski, Ranko: Nova lica jezika. Sociolingvističke teme. Beograd : Biblioteka XX vek, 2009 (2. izd.).
 • Bugarski, Ranko: Jezik i identitet. Beograd : Biblioteka XX vek, 2010.
 • STOJANOVIĆ, Jelica and Draga BOJOVIĆ. Srpski jezik između istine i obmane : (socio)lingvistička analiza stanja u Crnoj Gori. 3a izd. Beograd: Jasen, 2006. 161 s. ISBN 8685337259. info
 • Srpski jezik u normativnom ogledalu : 50 odluka Odbora za standardizaciju srpskog jezika. Edited by Branislav Brborić - Jovan Vuksanović - Radojko Đorđijev Gačević. Beograd: Beogradska knjiga, 2006. 439 s. ISBN 8675901437. info
Teaching methods
2 hours lectures per week with e-learning.
Assessment methods
Oral exam
Language of instruction
Czech
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/BKA318