CJA007 Teorie literatury I

Filozofická fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Sendlerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář mgr. Urválkové: V semináři se soustředíme na práci s literárním textem (poetickým, prozaickým a dramatickým), jenž budeme rozebírat a následně interpretovat s využitím znalostí základních pojmů z poetiky. Součástí programu bude též četba zvolených literárněteoretických statí, na nichž se pokusíme objasnit různé metody, jakými lze přistupovat k literárnímu textu.
Seminář mgr. Kotáska: seminář má za cíl podat přehled o některých základních literárněvědných pojmech a ukázat jejich (ne)využitelnost pro interpretaci
Seminář doc. Trávníčka: První část semináře tvoří práce s pojmy, druhá patří práci s textem. na rozboru konkrétních literárních textů
Osnova
 • Seminář mgr. Urválkové:
 • 1.Analýza a interpretace literárního textu: poetický literární text; narativní literární text;Scénický literární text
 • 2. Hermeneutické modely
 • 3. Diskuse o jednotlivých metodách práce s literárním textem (pozitivismus, formalismus, strukturalismus, dekonstrukce) práce s metatextem
 • 4.Literární historie a její úkoly (rekonstrukce dobové normy, recepce, komparatistika)
 • Seminář mgr. Kotáska:
 • Každý seminář se bude věnovat určitému tématu na základě referátu jednoho ze studentů. Výběr možných témat zahrnuje mj. termíny:
 • obecné: symbol, jazykový znak, archetyp a typ, časoprostorové vztahy
 • z teorie verše: volný verš, lyrika, metafora
 • z teorie prózy: vypravěč, syšet a fabule, dílo-text-diskurs
 • lit. historické, žánrové: rétorika, avantgarda, román
 • Seminář. doc. Trávníčka: Každý seminář bude patřit jednomu pojmu (např. fabuli, tématu, verši, baladě, horroru, románu, lyrice, hodnotě atd.). Referující student si pojem zpracuje z různých slovníků a příruček teorie literatury (ve valné většině dostupných ve studovně), představí jeho rozsah, genezi a vyhodnotí jednotlivá pojetí. Poslední část vystoupení bude věnována praktické práci s daným pojmem na dvou dílech české literatury, stanovených společně pro všechny. Při práci s textem jednotlivé přístupy a způsoby interpretace (např. prostřednictvím rozboru verše, vztahu mezi vypravěčem a postavami, sémantiky subjektu, času a prostoru).
Literatura
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní (2. přepracované vydání). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 186 s. ISBN 80-210-1694-9. info
 • ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy :přednášky na Harvardově univerzitě. Translated by Bronislava Grygová. v Olomouci: Votobia, 1997. 196 s. ISBN 80-7198-248-2. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Metody hodnocení
Podmínky k získání zápočtu:
mgr. Urválková: Přednesení připraveného výkladu literárního textu, popř. metatextu, zápočtový test, aktivní účast v semináři, sedmdesátiprocetní docházka.
mgr. Kotásek: Vypracování a přednesení referátu, aktivní podílení se na semináři, vypracování závěrečné eseje
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Na seminář T.L. I navazuje sem. T.L.II a přednáška T.L.. Kurs je zakončen zkouškou.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.