CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Zápočet, 2 kr., určeno výhradně pro zahraniční studenty. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Dušková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJA008/01: Út 7:30–9:05 U33, Z. Urválková
CJA008/02: Čt 9:10–10:45 U27, M. Fránek
Předpoklady
CJA004 Úvod do st. lit. - sem.
CJC020 Úvod do studia literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 49 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/49, pouze zareg.: 0/49
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento literárněhistorický seminář v bakalářském studijním cyklu je koncipován ve spojitosti s přednáškou o české literatuře 19. století. Jednotlivé lekce jsou věnovány hlavním vývojovým tendencím a významným dílům české literatury národního obrození a druhé poloviny 19. století, tedy od generace Josefa Dobrovského před nástup generace České moderny; své místo mají i tendence méně vlivné a díla z různých důvodů opomíjená. Východiskem práce v semináři, zahrnující výklad i diskusi, je zpravidla téma zpracované v seminární práci, která je zčásti encyklopedického charakteru a zčásti interpretační. Cílem semináře je vést studenty k výběru vhodných děl primární literatury v odpovídajících vydáních, především kritických, k orientaci ve škále sekundární literatury a zejména k samostatné práci s ní.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - rozšířit své znalosti české literatury 19. století;
- hlouběji se obeznámit s odbornou literaturou a metodologií;
- prověřit interpretační dovednosti; - zvládnout základní poznatky a metodologické postupy příbuzných disciplin;
- dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu.
Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl české literatury 19. století. Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury.
Osnova
 • dr. Urválková: V kurzu se zaměřujeme na interpretaci vybraných českých děl básnických, prozaických i dramatických, která vznikla koncem 18. století nebo v průběhu století 19. Literárněteoretické znalosti a dovednosti budou prohloubeny a využity k lepšímu porozumění literárněhistorickému kontextu 19. století. Soustředěná pozornost bude věnována proměnám žánrů, dominantních stylů a tendencí; zmiňována bude i literárněkritická recepce. Součástí kurzu je reflexe odborné literatury předmětu.
 • dr. Fránek: V semináři budou sledovány základní vývojové tendence v české literatuře 19. století, a to od začátku obrození až do 80. let 19. století (s přihlédnutím k evropskému kontextu). Četba bude vycházet z rozboru vybraných děl, typických pro dané období. Témata kurzu jsou tato: úvod do problematiky a seznámení s odbornou literaturou předmětu; počátek obrozenské epochy a její charakteristika; poetika klasicismu, preromantismu, romantismu, biedermeieru a její vliv na prózu, drama a poezii; májovci; ruchovci a lumírovci, rysy realismu v próze a dramatu z druhé poloviny 19. století. V tomto semináři bude rozebírán kulturně-historický kontext v obecných souvislostech.
 • Mgr. Vokřínek: Náplní semináře bude interpretace významných děl literatury od počátku národního obrození do 80.let 19. století s důrazem kladeným na zřetel komparativní, umožňující vnímat literárněhistorický vývoj v příčinných souvislostech. Přihlédnuto bude i k literárně kulturnímu kontextu evropskému.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • Haman, Aleš. Trvání v proměně. Vyd. 1. Praha : Arsci, 2007. 370 s. ISBN 978-80-86078-71-7
  doporučená literatura
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1 [1986, SPN]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
  neurčeno
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
 • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 182 s. ISBN 80-7082-548-0. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Český román sklonku 19. století. Praha: Academia, 1967. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje. Souborné 1. vyd. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1969. 360 s. info
 • KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: Československý spisovatel, 1975. info
 • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
 • KUSÁKOVÁ, Lenka. Krásná próza raného obrození. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 234 s. ISBN 8024606224. info
Výukové metody
Hodina a půl seminární výuky týdně, četba probíraných děl, přednesení referátu, písemné shrnutí k prezentaci referátu, společná interpretace, diskuse ve výuce, využití e-learningové podpory výuky.
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení semináře: seminární práce, aktivita v semináři, úspěšné absolvování čtenářské besedy. Požadavky ke zkoušce: 1. Výklad historického vývoje literatury příslušného období, v rozsahu učebnic Lehár, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku a Trvání v proměně A. Hamana. 2. Znalost doporučené primární literatury. 3. Analýza přečtených literárních děl.
Informace učitele
Informace o průběhu čtenářské besedy:
Student zašle vyučujícímu, jenž prověřuje četbu, seznam přečtených knih. Seznam bude obsahovat celkem 50 titulů, z nichž 40 bude vycházet ze seznamu doporučené četby ke zkoušce z 19. stol. a 10 bude odpovídat volnému výběru studenta dle jeho čtenářských preferencí z české i světové literatury 19. stol. Seznam musí obsahovat nejméně jednu básnickou sbírku (event. skladbu) od všech významných básníků 19.stol. (J. Kollár, F. L. Čelakovský, K. Havlíček Borovský, K. J. Erben, K. H. Mácha, V. Hálek, J. Neruda, Sv. Čech, J. V. Sládek, J. Vrchlický). Na seznamu nesmí chybět klíčová díla české literatury 19. stol., která jsou považována v dějinách literatury za součást kánonu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Seminář souvisí s přednáškou Česká literatura 19. století, celý kurs je uzavřen zkouškou. Podmínkou přístupu ke zkoušce je splnění podmínek pro uzavření semináře.
Předmět je vyučován každoročně.
V jarním semestru 2011 je seminář vypsán pouze pro studenty, kteří jsou ve vyšších ročnících studia a opakují ho nebo si ho nemohli zapsat v minulosti z důvodu zahraniční stáže v rámci studia na MU.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.