CJA011 Teorie literatury II

Filozofická fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Bednářová
Předpoklady
CJA007 Teorie literatury I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář mgr. Balaštíka bude zaměřen především na četbu významných literárněteoretických studií (R. Jakobson, J. Mukařovský, R. Welek atd.) a interpretaci klíčových literárněteoretických pojmů. Cílem bude seznámení s různými způsoby teoretického uvažování o literatuře a umění vůbec. Druhá část semináře bude věnovaná interpretaci konkrétních básnických textů. Podmínkou k získání zápočtu je přednesení referátu a 70% účast.

Seminář doc. Trávníčka: Seznámení se základními koncepty teorie literatury, a to prostřednictvím práce s odborným textem (analýza, kritické čtení); dále modelové rozbory textů krásné literatury.
Seminář dr. Urválkové je zaměřen na rozšiřování literárněteoretických znalostí a dovedností, s nimiž byli studenti seznámeni v semináři Teorie literatury I. Pozornost bude vedle společné interpretace básní věnována zejména četbě literárněteoretických statí a diskusi o metodologických přístupech k interpretaci literatury.
Osnova
 • Seminář mgr. Balaštíka:
 • 1-2) René Welek/Austin Waren: Teorie literatury
 • 3-4) Terence Hawkes: Strukturalismus a sémiotika
 • 5-6) Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky
 • 7-8) Jan Mukařovský: Studie z estetiky
 • 9) Roman Jakobson: Poetická funkce
 • 10) Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu
 • 11) Northrop Frye: Velký kód
 • 12) Paul Ricoeur: Život, Pravda, symbol
 • 13) František Miko: Od epiky k lyrike
 • Seminář doc. Trávníčka:
 • Na každý seminář připadne jeden nebo dva odborné texty, které bude spojovat stejné téma, event. které budou reprezentovat některou v metodologickým škol (strukturalismus, archetypální kritika, hermeneutika ad.). Na jednotlivých textech si budeme všímat (i) základních pojmů, s nimiž jejich autoři pracují, (ii) metodologické pozice, z níž vycházejí, (iii) způsobů argumentace a myšlenkového stylu. Posluchačům bude k dispozici čítanka okopírovaných textů. - V další části semináře se budeme věnovat modelovému rozboru jednoho básnického a jednoho prozaického textu (prostřednictvím subjektu, prostoru a času, resp. způsobu vyprávění).
 • Seminář dr. Urválkové:
 • Od obecných otázek po funkci literatury, literární teorie a historie se soustředíme na vybrané metodologické přístupy (pozitivismus, duchověda, ruský formalismus, strukturalismus, dekonstrukce etc.) a modely interpretace.
Literatura
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • ZIMA, Petr V. Literární estetika. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 80-7198-329-2. info
 • HORYNA, Břetislav a Pavel KOUBA. Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky. překlad Břetislav Horyna. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 s. ISBN 80-86005-43-7. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Metody hodnocení
mgr. Balaštík: Podmínkou získání zápočtu je přednesení referátu a 70% účast.

doc. Trávníček: Podmínky k udělení zápočtu: velký text (referát, tj. analýza jednoho odborného textu), malý text (interpretační esej), docházka (max. 2 neúčasti) a soustavná práce na seminářích.
dr. Urválková: Pravidelná četba zadaných textů, padesátiprocentní účast v semináři a zvládnutý zápočtový test.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Teorie literatury (sem.) I, II k sobě váže přednášku T.L. (CJC040). Celý kurs je zakončen zkouškou.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.