CJA042Bc Starší česká literatura pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Veronika Jílková (cvičící)
Mgr. Michaela Vašíčková (cvičící)
Mgr. Jan Vašků (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 D33
Předpoklady
CJA004 Úvod do st. lit. - sem. && CJC020 Úvod do studia literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/22, pouze zareg.: 1/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/22
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- uvedení do problematiky studia starší české literatury;
- osvojení si základních poznatků literární historie daného období, vývoje žánrového systému a funkcí starší literatury;
- zvládnutí nutného penza odborné literatury a metod práce s ní;
- zvládnutí interpretačních postupů vhodných pro analýzu staročeských textů;
- aplikace získaných vědomostí a dovedností v tvorbě vlastního odborného textu.
Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl starší české literatury, na jejichž základě se studenti seznámí se specifiky tohoto rozsáhlého úseku české literatury. Při výběru textů přihlížíme k hledisku časovému (9. – 18. stol.: literatura středověká, období husitství, humanismu a baroka + návrhy periodizace), žánrovému (žánry jednotlivých období: hagiografie, historiografie, lyrika, epos, středověký spor, drama, traktát, cestopis, hymnografie, homiletika…), jazykovému (tvorba staroslověnská, latinská, česká, německá – jinojazyčné texty budeme číst v českých překladech) a funkčnímu (literatura duchovní a světská, satirická, nauková, didaktická, zábavná…). Pokusíme se vnímat a interpretovat dílo v dobovém kulturním a historickém kontextu a na základě dobových estetických norem, dále charakterizovat rysy děl tohoto období a principy tvorby. Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury. - Na konci tohoto kurzu bude student schopen: • porozumět vývoji starší české literatury a vysvětlit jeho proměny; • použít informace o žánrovém systému starší literatury; • na základě nabytých znalostí odvodit i charakteristiku neprobíraných děl ve vztahu k jejich základní charakteristice a zařazení; • interpretovat vybraný úryvek staročeského díla na základě obecné znalosti jeho specifik.
Osnova
 • Seminář doc. Bočkové: Při volbě textů, jež budou v semináři interpretovány, budeme respektovat jejich chronologickou posloupnost - od počátků české literatury až po dobu barokní. Cílem semináře bude vytvořit představu o podobě žánrového systému a jeho proměnách, přičemž pozornost bude věnována textům, jež reprezentují ústřední žánry genologického systému ve všech etapách vývoje starší české literatury:
 • 1. středověká legenda;
 • 2. středověká kronika;
 • 3. středověká světská milostná poezie;
 • 4. středověká světská epika;
 • 5. středověké drama;
 • 6. středověký spor;
 • 7. husitství - literatura v ideologickém boji;
 • 8. informační exploze v humanistické literatuře, žánry, témata;
 • 9. renesanční literatura zábavná;
 • 10. přechod k baroku, Komenský, exulantská tvorba;
 • 11. barokní homiletika;
 • 12. barokní duchovní lyrika;
 • 13.odraz barokního vlastenectví v literatuře;
 • 14.závěrečné shrnutí poznatků.
 • Seminář prof. Hashemi:
 • 1. Základní specifika staročeské literatury v porovnání s literaturou novodobou (zejména alegorický přístup k zobrazování skutečnosti);
 • bible jako určující pramen a zdroj.
 • 2. žánrový systém středověké literatury.
 • 3. Specifika staroslověnského písemnictví; literární charakteristika Kosmovy kroniky.
 • 4. Literární charakteristika středověké milostné lyriky.
 • 5. Literární charakteristika středověké rytířské epiky.
 • 6. Literární charakteristika středověké satiry.
 • 7. Žánrový systém literatury renesančního humanismu.
 • 8. Specifika tzv. raného humanismu. 9. Specifika tzv. zobecněného humanismu.
 • 10. Specifika tzv. popularizovaného humanismu.
 • 11. Žánrový systém barokní literatury.
 • 12. Specifika počáteční a vrcholné etapy barokní literatury.
 • 13. Specifika poslední fáze barokní literatury,
 • 14. Základní díla českého barokního básnictví; systemizace poznatků.
Literatura
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání druhé. Praha: Argo, 2007. 227 stran. ISBN 9788072038923. info
 • PETRŮ, Eduard. Zrcadlo skutečnosti :kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 171 s. ISBN 80-85866-90-0. info
 • Česká literatura od počátků k dnešku. Edited by Jan Lehár - Alexandr Stich. Praha: Lidové noviny, 2000. 559 s. ISBN 80-7106-285-5. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura. 1, Výklad, interpretace, literární teorie. 2., upravené vyd. Praha: Scientia, 2000. 191 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-194-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I. Výbor textů. Interpretace. Literární teorie. 2. vydání. Praha: Scientia, 1999. 262 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-155-7. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Návraty bez konce : studie k starší české literatuře. Edited by Lenka Jiroušková. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 1999. 358 s. ISBN 8071081906. info
 • KOPECKÝ, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 145 s. ISBN 8021022272. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy :studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. ISBN 80-7198-162-1. info
 • VAŠICA, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu [Vašica, 1995]. Vyd. 2. [Brno]: Atlantis, 1995. 349 s. ISBN 80-7108-123-X. info
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • Česká středověká lyrika. Edited by Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 406 s. ISBN 807021015X. info
 • KOPECKÝ, Milan. Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988. info
 • ŠKARKA, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. Edited by Jan Lehár, Edited by Emanuel Macek - Pavel Spunar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986. 502 s., [8. info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Praha: Vyšehrad, 1983. info
 • PETRŮ, Eduard. Zašifrovaná skutečnost : deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky. V Ostravě: Profil, 1972. info
 • VILIKOVSKÝ, Jan [literární historik. Písemnictví českého středověku. Vyd. 1. Praha: Universum, 1948. 255 s., [1. info
Výukové metody
Metoda výuky je založena na výkladu, četbě, interpretaci textů a diskusi.
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je vypracování seminární práce. Podmínkou přístupu ke zkoušce je zápočet a absolvování čtenářské besedy. Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalosti metodologie dané disciplíny,na dílo hlavních představitelů vybraného období, a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Informace učitele
Pro přípravu na zkoušku je vhodné nejprve si zopakovat základ učiva dle učebnic M. Horákové(Hashemi) Literatura 1 (Výklad a Výbor, viz seznam literatury) a dále pokračovat v přípravě průhledy do textů vysokoškolských kompendií Panorama české literatura (pasáž E. Petrů) a zejména Česká literatura od počátků k dnešku (pasáž J. Lehára).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Seminář souvisí s doporuč. přednáškou ze st. čes. lit.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.