CJBA13 Vývoj spisovné češtiny / přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Z tohoto počtu čtyři kredity získává student za zkoušku. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Předpoklady
CJA048 Soub. zkouška z češtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška pojednává o vývoji spisovného jazyka nikoli jako abstraktního systému, ale o charakteristických rysech českých textů z různých vývojových období: První spisovné jazyky na našem území. Přípravné období pro konstituování spisovné češtiny. Stylistické rozpětí rané staročeské literatury. Lexikální obohacování rané spisovné češtiny. Grafické soustavy v rané literární době. Stylové obohacení češtiny v době husitské. Jazyk M. Jana Husa; Hus jako teoretik jazyka. Jazyk českého humanismu po stránce syntaktické a lexikální. Jazyk Bible kralické. Jazyk J. A. Komenského. První gramatiky a slovníky češtiny. Regrese spisovné češtiny v době barokní. Stylistické rozpětí barokní literatury. Gramatiky a slovníky barokního období; barokní purismus. Obrozenské gramatické kodifikace. Cílené obohacování slovní zásoby za obrození; Jungmannův slovník. Přirozený rozvoj spisovné češtiny od 40. let 19. století. Rozvoj jazyka poezie, prózy a publicistiky. Terminologizační úsilí 2. poloviny 19. století. Matiční Brusy a působení Jana Gebauera. Rozvoj jazyka beletrie v 1. polovině 20. století. Rozšíření funkcí spisovného jazyka po vzniku Československa. Spory o pojetí jazykové kultury v 30. letech. Obohacování slovní zásoby po roce 1945. Symptomy jazyka totality. Doporučená literatura: Souborná pojednání: viz v seznamu literatury č. 1-9. Raná stará čeština: viz v seznamu literatury č. 10-12. Čeština 14. století: viz v seznamu literatury č. 13-24. Čeština doby husitské: viz v seznamu literatury č. 25-29. Humanistická čeština: viz v seznamu literatury č. 30-35. Barokní čeština: viz v seznamu literatury č. 36-42. Obrozenská čeština: viz v seznamu literatury č. 43-48. Poobrozenská čeština 19. století: viz v seznamu literatury č. 49-54. Čeština 1. poloviny 20. století: viz v seznamu literatury č. 55-59. Současná čeština: viz v seznamu literatury č. 60-75.
Osnova
 • Přednáška pojednává o vývoji spisovného jazyka nikoli jako abstraktního systému, ale o charakteristických rysech českých textů z různých vývojových období: První spisovné jazyky na našem území. Přípravné období pro konstituování spisovné češtiny. Stylistické rozpětí rané staročeské literatury. Lexikální obohacování rané spisovné češtiny. Grafické soustavy v rané literární době. Stylové obohacení češtiny v době husitské. Jazyk M. Jana Husa; Hus jako teoretik jazyka. Jazyk českého humanismu po stránce syntaktické a lexikální. Jazyk Bible kralické. Jazyk J. A. Komenského. První gramatiky a slovníky češtiny. Regrese spisovné češtiny v době barokní. Stylistické rozpětí barokní literatury. Gramatiky a slovníky barokního období; barokní purismus. Obrozenské gramatické kodifikace. Cílené obohacování slovní zásoby za obrození; Jungmannův slovník. Přirozený rozvoj spisovné češtiny od 40. let 19. století. Rozvoj jazyka poezie, prózy a publicistiky. Terminologizační úsilí 2. poloviny 19. století. Matiční Brusy a působení Jana Gebauera. Rozvoj jazyka beletrie v 1. polovině 20. století. Rozšíření funkcí spisovného jazyka po vzniku Československa. Spory o pojetí jazykové kultury v 30. letech. Obohacování slovní zásoby po roce 1945. Symptomy jazyka totality. Doporučená literatura: Souborná pojednání: viz v seznamu literatury č. 1-9. Raná stará čeština: viz v seznamu literatury č. 10-12. Čeština 14. století: viz v seznamu literatury č. 13-24. Čeština doby husitské: viz v seznamu literatury č. 25-29. Humanistická čeština: viz v seznamu literatury č. 30-35. Barokní čeština: viz v seznamu literatury č. 36-42. Obrozenská čeština: viz v seznamu literatury č. 43-48. Poobrozenská čeština 19. století: viz v seznamu literatury č. 49-54. Čeština 1. poloviny 20. století: viz v seznamu literatury č. 55-59. Současná čeština: viz v seznamu literatury č. 60-75.
Literatura
 • CUŘÍN, František. Vývoj spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 180 s. info
 • FLAJŠHANS, Václav. Náš jazyk mateřský : dějiny jazyka českého a vývoj spisovné slovenštiny. V Praze: Nákladem České grafické Unie, 1924. info
 • Havránek, B.: Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda, řada II, Spisovný jazyk český a slovenský. Praha 1936, s. 1-144
 • BĚLIČ, Jaromír, František DANEŠ, Bohuslav HAVRÁNEK, Jan CHLOUPEK, Alois JEDLIČKA, Jaroslav JELÍNEK a František SVĚRÁK. Kultura českého jazyka. Vyd. 1. Liberec: Severočeské nakladatelství v Liberci, 1969. 157 s. info
 • NECHUTOVÁ, Jana, Radoslav VEČERKA a Dušan ŠLOSAR. Čítanka ze slovanské jazykovědy v českých zemích. 1. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1982. 162 s. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura [Havránek, 1932]. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932. 257 s. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 :sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 195-399. ISBN 80-85899-02-7. info
 • ŠLOSAR, Dušan a Radoslav VEČERKA. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti [Šlosar, 1979]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 142 s. info
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno : 1960-1990). Filozofi. Vývoj odborných zájmů o češtinu. Edited by Radoslav Večerka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 140 s. info
 • Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého. D. 1, Prolegomena a texty. Edited by Václav Flajšhans. V Praze: Dr. Frant. Bačkovský, 1903. info
 • Vintr, J.: Styl dvou vrcholných děl nejstarší české duchovní lyriky - Ostrovské písně a Kunhutiny modlitby. Česká literatura, 39, 1991, 313-328.
 • VINTR, Josef. Die älteste tschechische Psalterübersetzung : kritische Edition des glossierten Museumspsalters (aus den Jahren 1300-1310), des Museumspsalterfragments (1310-1330), der Brünner Psalterfragmente (1320-1340), des Wittenberger Psalters (1350-1360), des P. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986. 294 s. ISBN 3700107919. info
 • CUMMINS, George M. The language of the Old Czech Legenda o svaté Kateřině [16627]. München: Otto Sagner, 1975. info
 • BARTOLOMĚJ, z Chlumce. Klaret a jeho družina. Sv. 1, Slovníky veršované. Edited by Václav Flajšhans. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1926. info
 • BARTOLOMĚJ, z Chlumce. Klaret a jeho družina. Sv. 2, Texty glossované. Edited by Václav Flajšhans. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1928. info
 • Hlaváček, I.: Český jazyk v kanceláři Václava IV. LF, 84, 1961, 238-252.
 • KYAS, Vladimír. První český překlad bible. Praha: Academia, 1971. info
 • Lutterer, I.: K dvěma systémům spřežkového pravopisu v češtině 14. století. In: Slavica Pragensia, 11, 1964, 73-77.
 • MICHÁLEK, Emanuel. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. Praha: Academia, 1970. info
 • MICHÁLEK, Emanuel. Česká slovní zásoba v Klaretových slovnících. Praha: Academia, 1989. 120 s. ISBN 8020001840. info
 • SIATKOWSKI, Janusz. Czesko-polskie kontakty językowe. Warszawa: Energeia, 1996. 272 s. ISBN 83-85118-41-1. info
 • Skála, E.: Vznik a vývoj česko-německého bilingvismu. SaS, 28, 1977, 197-207.
 • TROST, Pavel. Studie o jazycích a literatuře. Edited by Jaromír Povejšil - Emanuel Macek. 1. vyd. Praha: Torst, 1995. 519 s. ISBN 80-85639-50-5. info
 • VINTR, Josef. Die ältesten Tschechischen Evangeliare : Edition, Text- und Sprachanalyse der ersten Redaktion. München: Otto Sagner, 1977. ISBN 3876901286. info
 • Havránek, B.: Český jazyk Husův. SaS, 27, 1966, 1-16.
 • MICHÁLEK, Emanuel. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. Praha: Academia, 1970. info
 • Němec, I.: Nová slova Husova a J. A. Komenského. SaS, 31, 1970, 313-324.
 • Schröpfer, J.: Hussens Traktat Orthographia bohemica. Wiesbaden 1968.
 • Titz, K.: Ohlasy husitského válečnictví v Evropě. Praha 1926.
 • KNOP, Alois, Arnošt LAMPRECHT a Ladislav PALLAS. Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Ostrava: Socialistická akademie, 1967. info
 • Kopečný, F.: K dobrým počátkům české gramatické tradice. Wiener slawisticher Almanach, 9, 1982, 253-275.
 • Králík, O.: Humanismus a počátky českého mluvnictví. In: Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi. Brno 1948, 253-275.
 • PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština : hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • PORÁK, Jaroslav. Starší české, slovenské a slovanské mluvnice. Praha: Univerzita Karlova, 1985. info
 • Vintr, J.: Grammatica Bohemica Matouše Philonoma Benešovského z roku 1577. In: Slavic Themes, Neuried 1988, 389-396.
 • Bauer, E.: Deutsche Entlehungen im tschechischen Wortschatz des J. A. Comenius. Münster 1983.
 • KNOP, Alois, Arnošt LAMPRECHT a Ladislav PALLAS. Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Ostrava: Socialistická akademie, 1967. info
 • Havránek, B.: Příspěvek k stylové diferenciaci českých spisů Jana Amose Komenského. SaS, 31, 1970, 306-312.
 • Kamiš, A.: Slovní zásoba české publicistiky 18. století. Praha 1974.
 • KUČERA, Karel [bohemista]. Jazyk českých spisů J.A. Komenského. Praha: Univerzita Karlova, 1980. info
 • Němec, I.: Nová slova Husova a J. A. Komenského. SaS, 31, 1970, 313-324.
 • Vintr, J.: Geneze textu české barokní bible Svatováclavské. LF, 111, 1988, 13-21.
 • HAUSER, Přemysl. Tvoření podstatných jmen v době národního obrození. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1978. info
 • JEDLIČKA, Alois. Josef Jungman a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1948. info
 • ŠLOSAR, Dušan, Jaroslav BAUER a Arnošt LAMPRECHT. Historická mluvnice češtiny. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
 • Orłoś, T.: Polsko-czeskie zwiazki jezykowe. Kraków 1980, 31-52.
 • ŠLOSAR, Dušan a Miloš ŠTĚDROŇ. Podíl Jakuba Jana Ryby na vzniku novočeské hudební terminologie. SPFFBU, Brno, 1984, H 19-20, s. 43-51. info
 • Šlosar, D. - Štědroň, M.: František Martin Pelcl: Akademická nástupní řeč o užitečnosti a důležitosti češtiny. SPFFBU, H 23-24, 1988, 67-94.
 • DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • Grepl, M.: Vývoj spisovné češtiny za obrození a jazyková theorie. SPFFBU, A 6, 1958, 74-87.
 • HAVRÁNEK, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 371 s. info
 • HAVLOVÁ, Františka a Alexandr STICH. Stylistické studie. I. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, 1974. info
 • STICH, Alexandr. Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi : lingvoliterární studie. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 331 s. ISBN 80-85639-84-X. info
 • SYLLABA, Theodor. Jan Gebauer. Praha: Melantrich, 1986. info
 • BĚLIČ, Jaromír. Kultura českého jazyka [10040]. Liberec: Severočeské nakladatelství, 1969. info
 • ERTL, Václav. Časové úvahy o naší mateřštině. Praha: Nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, 1929. 99 s. info
 • BĚLIČ, Jaromír, František DANEŠ, Bohuslav HAVRÁNEK, Jan CHLOUPEK, Alois JEDLIČKA, Jaroslav JELÍNEK a František SVĚRÁK. Kultura českého jazyka. Vyd. 1. Liberec: Severočeské nakladatelství v Liberci, 1969. 157 s. info
 • Oberpfalzer, F.: Argot a slangy. In: Československá vlastivěda III, Jazyk. Praha 1935, 311-375.
 • Spisovná čeština a jazyková kultura [Havránek, 1932]. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932. 257 s. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • DANEŠ, František. Kapitoly z praktické stylistiky. Praha: Orbis, 1957. info
 • DAVIDOVÁ, Dana. Mluvená čeština na Moravě. Vyd. 1. Ostrava: Tilia, 1997. 171 s. ISBN 8070424788. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. O stylu moderní české prózy : výstavba textu [I-30849]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. info
 • FIDELIUS, Petr. Jazyk a moc. München: Edice Arkýř, 1983. 184 s. ISBN 3-922810-06-3. info
 • BĚLIČ, Jaromír, František DANEŠ, Bohuslav HAVRÁNEK, Jan CHLOUPEK, Alois JEDLIČKA, Jaroslav JELÍNEK a František SVĚRÁK. Kultura českého jazyka. Vyd. 1. Liberec: Severočeské nakladatelství v Liberci, 1969. 157 s. info
 • Hronek, J.: Obecná čeština. Praha 1972.
 • HUBÁČEK, Jaroslav. O českých slanzích. Vyd. 1. Ostrava: Profil, 1979. 170 s. info
 • CHLOUPEK, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1. vyd. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1986. 131 s. info
 • JEDLIČKA, Alois. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha: Universita Karlova, 1974. 227 s. info
 • Vám poděkování a lásku Vám : Filosofická fakulta v Brně k 15. výročí osvobození ČSR sovětskou armádou [1-613]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
 • OUŘEDNÍK, Patrik. Šmírbuch jazyka českého :slovník nekonvenční češtiny. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1992. 451 s. ISBN 80-7116-007-5. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 :sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 195-399. ISBN 80-85899-02-7. info
 • STARÝ, Zdeněk. Ve jménu funkce a intervence. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 172 s. ISBN 8071840335. info
 • ŠLOSAR, Dušan. Jazyk totality a jazyk dneška. In Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1. vyd. Praha: FF UK, 1995. s. 110-113. ISBN 80-85899-02-7. info
 • Warmbrunn, J.: Englische lexikalische Entlehungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache. Münster 1994.
Metody hodnocení
Při zkoušce (kolokviu) má posluchač prokázat schopnost celostního chápání vývoje spisovného jazyka v různých jeho aspektech, tzn. vědomí kontinuity a vzájemné souvislosti jeho charakteristických rysů.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kolokvium je určebo studentům, kteří do II. cyklu studia bohemistiky vstoupili dříve než v zimním semestru ak. roku 1999/2000, tj. nejpozději v únoru 1999.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Na přednášku navazuje v letním semestru výběrový seminář Vývoj spisovné češtiny (CJBA14).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.