CJBB39 Rhetoric/Seminar

Faculty of Arts
Autumn 1998
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Prerequisites (in Czech)
NOW ( CJBB38 Rhetoric/Lecture )
Cílem tohoto volitelného kursu je seznámit studenty se základy rétoriky, a to po teoretické i praktické stránce. Přednáška a seminář jsou vzájemně propojeny, není tedy možné absolvovat jen jednu z těchto částí. Teoretická část výuky bude mimo jiné zahrnovat vývoj rétoriky od starověku po současnost a její současné postavení mezi ostatními disciplínami, s nimiž je spjata (stylistika, teorie komunikace apod.). Pozornost bude věnována také faktorům působícím na průběh komunikace, vlivu těchto faktorů na výstavbu řečnických projevů, dále typologii řečnických projevů, pravidlům jejich výstavby, způsobům argumentace a v neposlední řadě i zvukové stránce řečnického projevu a normám spisovné výslovnosti. Získaných teoretických poznatků budou studenti moci prakticky využít nejprve při cvičných rozborech konkrétních textů, později pak při vytváření a hodnocení vlastních projevů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Literature
 • DOHALSKÁ, Marie. Mluvím, mluvíš, mluvíme : kapitoly z moderní rétoriky. 1. vyd. Praha: Horizont, 1985. 124 s. info
 • KENNEDY, G. A.: Comparative Rhetoric. A Historical and Cross-Cultural Introduction. New York/Oxford, Oxford University Press 1998.
 • PAPÍRNÍK, F. O umění řečnickém : theorie a praxe. V Praze: Nákladem České grafické akc. společnosti "Unie", 1914. info
 • GRUBER, David. Řečnické triky, aneb, Nenechte se ukecat. Vyd. 3. přeprac. a dopl. Ostrava: Repronis, 1998. 91 s. ISBN 80-86122-19-0. info
 • KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. Vyd. 2. (přeprac.). Praha: Academia, 1998. 182 s. ISBN 8020006591. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Jak (to) spolu mluvíme : (psychologie dorozumívání i nedorozumění mezi lidmi). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1992. 130 s. ISBN 8021004126. info
 • HOLASOVÁ, Táňa. Umíte dobře mluvit? 1. vyd. Jinočany: H&H, 1992. 100 s. : 3. ISBN 80-85467-16-X. info
 • LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. 166 s. ISBN 807067685X. info
 • QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Základy rétoriky : Institutionis oratoriae libri XII (Orig.). Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 677 s. info
 • HUBÁČEK, Jaroslav. Jak mluvit a přednášet. Ostrava: Profil, 1983. info
 • MISTRÍK, Jozef. Rétorika [Mistrík, 1987]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. info
 • TOMAN, Jiří. Jak dobře mluvit [Toman, 1976]. Praha: Svoboda, 1976. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina and Vítězslava ŠRÁMKOVÁ. Mluvený projev a přednes. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 300 s. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Rétorika : nauka o řečnictví a slohu. Translated by Antonín Kříž. V Praze: Jan Laichter, 1948. info
 • VAŇKOVÁ, Irena. Mlčení a řeč :v komunikaci, jazyce a kultuře. Praha: Institut sociálních vztahů, 1996. 280 s. ISBN 80-85866-14-5. info
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS and Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
 • BALBÍN, Bohuslav. Verisimilia humaniorum disciplinarum : Nástin humanitních disciplín (Souběž.). Translated by Bohumil Ryba. Praha: Universita Karlova, 1969. info
 • VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 308 s. : i. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika :umění mluvit a jednat s lidmi. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. 124 s. ISBN 80-85603-92-6. info
 • BLAHOSLAV, Jan. Jana Blahoslava Vady kazatelův : Vady kazatelův (Variant.). Edited by František A. Slavík. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1876. info
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. Zpráva a naučení o kazatelství ; O poezii české ; Dionysii Catonis Disticha moralia ; Přídavek Distichů ; Žalmy ; Nové písně některé ; Žehnání kněze Jana Cyrilla ; Písnička ku pohřbu Pavla Fabricia ; Veršované modlitby z přídavků k Praxis pietatis ; Písn. Edited by Milan Kopecký. Vyd. 1. Praha: Academia, 1983. 442 s. info
 • Tribuni výmluvnosti : výbor ze starověkých řečníků. Edited by Bořivoj Borecký. Praha: Odeon, 1974. info
 • MARTIN, H. H. - COLBURN, C. W.: Communication and Consensus. An Introduction to Rhetorical Discourse. New York, Harcourt Brace Jovanovich 1972.
 • DANEŠ, František. O mluveném slově. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 121 s. : i. info
 • MŰLLEROVÁ, O. - HOFFMANNOVÁ, J.: Kapitoly o dialogu. Praha, Pansofia 1994.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k získání zápočtu bude přednést v semináři samostatně připravenou cvičnou řeč v rozsahu cca 10 min. a odevzdat její písemnou verzi. Kolokvium proběhne formou pohovoru o některé ze základních teoretických prací z oboru. Seznam literatury obdrží studenti na počátku výuky, konkrétní titul si mohou zvolit sami.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000.
 • Enrolment Statistics (Autumn 1998, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn1998/CJBB39