CJBB40 Stylistics - an optional seminar

Faculty of Arts
Autumn 1998
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Prerequisites (in Czech)
CJA015 ModCz stylistics
Tento seminář je určen studentům s hlubším zájmem o stylistiku; nutným předpokladem je absolvování semináře Současný český jazyk – stylistika v I. cyklu studia a spolehlivá znalost základů oboru. Seminář Vybrané problémy stylistiky bude zaměřen na práci s typy textů, které nebyly podrobněji rozebírány v základním semináři, nebo s texty, které se nějakým způsobem výrazně odchylují od stylových norem příslušné stylové oblasti (červená knihovna, sériově vyráběné detektivky a další texty z oblasti tzv. paraliteratury, problematika kýče v literatuře obecně, inzitní literatura, dále texty snažící se o manipulaci s adresátem – reklamy, agitační texty různého druhu apod.). Základní zjištěné rysy těchto textů budou charakterizovány a hodnoceny jak z hlediska typologického, tak funkčního, tedy z hlediska účinku na potenciálního adresáta. Základní literatura pro tento seminář je shodná s literaturou pro povinný kurs Současný český jazyk – stylistika; další tituly budou upřesněny během výuky – v návaznosti na konkrétní rozebírané texty.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Literature
  • Základní literatura pro tento seminář je shodná s literaturou pro povinný kurs Současný český jazyk – stylistika; další tituly budou upřesněny během výuky – v návaznosti na konkrétní rozebírané texty.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium proběhne formou pohovoru nad vybraným textem ze sféry, na niž je tento seminář zaměřen. Úkolem studentů bude takový text samostatně vyhledat a připravit si jeho stručný rozbor, s nímž pak vystoupí před ostatními; měli by také být připraveni zodpovědět následné dotazy.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2016, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 1998, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn1998/CJBB40