CJBB80 Stylistika – přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Khatebová (pomocník)
Garance
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–10:50 Virtuální místnost
Předpoklady
Přednáška ze stylistiky předpokládá, že studenti úspěšně ukončili výuku fonetiky a fonologie, morfologie a tvoření slov, syntaxe a lexikologie, a že se tedy velmi dobře orientují v gramatice současné češtiny; předpokládá se rovněž, že ovládají základy literární teorie. Přednáška je doplněním stylistického semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 46/60, pouze zareg.: 1/60
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámení s terminologickou soustavou moderní české stylistiky, včetně obecného přehledu vývoje oboru v domácím kontextu a některých metodologických otázek.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:
orientovat se v terminologické soustavě moderní české stylistiky;
vymezit vazby stylistiky k dalším odborným disciplinám;
vymezit jednotlivé větve stylistiky a jejich náplň;
určit důležité mezníky vývoje oboru v českém kontextu;
pracovat s relevantní odbornou literaturou.
Osnova
 • 1. Styl, stylistika, stylizace, stylotvorné faktory, stylém, stylový příznak, stylová hodnota – stálá (adherentní, inherentní) x kontextová, stylová disimilace. 2. Možné postupy při stylistickém rozboru. 3. Funkční dichotomie a dichotomie formy. 4. Stylistické aspekty kompozice – horizontální a vertikální členění textu, slohové postupy, koheze, koherence, intertextovost. 5. Stratifikace národního jazyka; úzus, norma, kodifikace. 6. Prostěsdělovací styl. 7. Odborný styl. 8. Administrativní styl. 9. Publicistický styl. 10. Styl reklamy. 11. Rétorický styl. 12. Umělecký styl. 13. Závěrečné opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
  neurčeno
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
 • KRČMOVÁ, M. 2007. Stylistika. In Pleskalová, J., Krčmová, M., Večerka, R., Karlík,. P. (ed.) 2007. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha : Academia, s. 296-335.
 • BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 8020000208. info
 • HOFFMANOVÁ, Jana. Stylistika a-- :současná situace stylistiky. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1997. 200 s. ISBN 80-85573-67-9. info
 • JEDLIČKA, Alois, Věra FORMÁNKOVÁ a Miloslava REJMÁNKOVÁ. Základy české stylistiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 226 s. URL info
 • Jelínek, Milan. Stylistika. In Karlík, P., Nekula, M. a Rusínová, Z., ed. 1995. Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, s. 701-782.
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění stylu : úloha jazyka v současné próze. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1967. 177 s. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
Výukové metody
Výuka probíhá online v době stanovené rozvrhem, a to v prostředí MS Teams; konkrétní podrobnosti – viz průběžné kolektivní maily v ISu.
Metody hodnocení
Přednáška je ukončena kolokviem v podobě online písemného testu. Struktura práce: 20 položek z obecného pojmosloví oboru s možnostmi označit jednu z variant a), b), c), stejně jako u materiálů k opakování pravidelně nabízených v rámci kursu CJA015 v elfu. Hodnocení: každá z 20 položek bude hodnocena 1 bodem za správnou odpověď a 0 body za nesprávnou odpověď. Stupnice hodnocení: P – 20-11 bodů, N – 10-0 bodů. Čas na práci: 45 minut.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBB80