CJBC606 Narrator

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Timetable
Mon 11:40–13:15 C31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is a port of entry to narratology. Its task is to comprehend one of the primary categories of a narratological research. It is going to try to show, from the historical point of view, the evolution of a narrator's conception, its systematic description and its understanding. From partial theorizations we will aim our attention at the main conceptions introduced by Franz Stanzel and Gerard Genette. The goal of the course is to introduce the narrator as a strategy of the comprehension creating. One of the essential parts of the course is the analysis of narrative texts, which help us to follow the narrator's trail that leads theoreticians to systems.
Syllabus
 • Tematické okruhy 1) Origin of narratology thought. Narrativ as a communications situation. 2) Back on the road to the systém (Kätte Friedemannové Die Rolle des Erzählers in der Epik, Percy Lubbock The Craft of Fiction, E. M. Foerster Aspekty románu 3) Narrator and russian „formalists“. (Boris Tomaševskij Teorie literatury, Vladimír J. Propp: Morfologie pohádky a jiné studie, Boris Uspenskij: Poetika kompozice, Michail Bachtin: Román jako dialog) 4) Only another comlications. (Roman Ingarden Umělecké dílo literární, Roland Barthes Nulový stupeň rukopisu) 5) Second face of a narrator. (Walter Benjamin Vyprávěč, Theodor Adorno Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman) 6) The first contributions to the question of the point of view. (Wolfgang Kayser: Wer erzählt den Roman? Jean Pouillon: Temps et Roman, Norman Friedman: Point of view in Fiction, Tzvetan Todorov: Poetika prózy) 7) Franz Stanzel Die typischen Erzählsituationen im Roman, Teorie vyprávění The theory of the narration by Franz Stanzel 8) Gerard Genette: Figures II, III, Nouveau discours du récit 9) Semiotics as a pure thinking (Lubomír Doležel Narativní způsoby v české literatuře) 10) Revisions.(Mieke Bal Narratology, Shlomith Rimmon-Kennanová Poetika vyprávění] 11) Narrative theory and the cognitive sciences The thinking of fiktional being. Alan Palmer: Fictional Minds. David Herman:.
Literature
 • Aristoteles: Poetika (Praha 1996)
 • Bal, Mieke: Narration et fokalisation The Narrating and the Focalizing: A Theory of the Agents in Narrative.
 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
 • BOOTH, Wayne C. The rhetoric of fiction. 1st Phoenix ed. Chicago: University of Chicago Press, 1961. 455 p. info
 • Cohn, Dorrit: Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction (1978)
 • Čtenář jako výzva :výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Edited by Miloš Sedmidubský - Miroslav Červenka - Ivana Vízdalová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 338 s. ISBN 80-86055-92-2. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy (Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds). Vydání české první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. 311 pp. ISBN 80-246-0735-2. info
 • GOODMAN, Nelson. Způsoby světa tvorby. Bratislava: Archa, 1996. 152 s. ISBN 80-7115-120-3. info
 • Proměny subjektu. Edited by Daniela Hodrová. Pardubice: Mlejnek, 1994. ISBN 80-85778-01-7. info
 • Chatman, Seymour: Coming Terms (1990, česky: Dohodnuté termíny, 2000)
 • INGARDEN, Roman. O poznávání literárního díla : O poznawaniu dzieła literackiego (Orig.). Translated by Hana Jechová. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1967. 277 s. info
 • JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995. 747 s. ISBN 80-85787-83-0. info
 • JEDLIČKOVÁ, Alice. Ke komu mluví vypravěč? : adresát v komunikační perspektivě prózy. 1. vyd. [Jinočany]: Ústav pro českou a světovou literaturu, 1993. 123 s. ISBN 80-85778-05-X. info
 • KAYSER, Wolfgang. Das sprachliche Kunstwerk : eine Einführung in die Literaturwissenschaft [Kayser, 1954]. 3., erw. Aufl. Bern: Francke Verlag, 1954. info
 • KUBÍČEK, Tomášek. Vyprávět příběh :naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 199 s. ISBN 80-7294-043-0. info
 • ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič. Teorie prózy. V Praze: Melantrich, 1933. 273 s. info
 • Prince, Gerald: A Dictionary of Narratology (1987)
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské : příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy [Vodička, 1948]. 1. vyd. V Praze: Melantrich, 1948. 366 s. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (Sign, structure and narration). 1. vyd. Brno: Host, 2002. 324 pp. Strukturalistická knihovna 10. ISBN 80-7294-016-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Počet účastníků bude omezený.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/CJBC606