CJCC03 Český pravopis z pohledu mluvčího L2 I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Eva Rusínová (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lea Vyskočilová (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet češtiny pro cizince - Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s pravopisnou kodifikací (1993). Představení kodifikačních příruček. Sladění projevu ústního a písemného (úroveň B2 dle SERR) a jeho prohloubení na úroveň C1 dle SERRJ.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- v textu vyhledat pravopisné chyby;
- argumentace při řešení pravopisných problémů;
- ověření správnosti v kodifikačních a normativních příručkách;
- probíranou ortografickou problematiku porovnávat s pravopisnou normou mateřského jazyka;
- nabytých znalostí využít v písemném projevu (písemné práce viz CJCC05) i při psaní referátů v předmětech společného základu českého jazyka a literatury.
Osnova
 • Procvičení a utvrzení psaní:
 • 1. I/y po měkkých, tvrdých a obojetných konsonantech (vyjmenovaná slova, koncovky substantiv, adjektiv a verb).
 • 2. Diakritických znamének.
 • 3. Ú/ů/u ve slovech českých i cizích.
 • Nově probírané ortografické jevy:
 • 4. Předložky s – z .
 • 5. Předpony s-/z-/vz-.
 • 6. Psaní bě/bje – pě – vě/vje, mě/mně.
 • 7. Souhláskové skupiny.
Literatura
 • Dodatek ke školnímu vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993 (Obsaž.) : Pravidla českého pravopisu : školní vydání [Pansofia, 1996]. info
 • J. Holub. Čeština jako cizí jazyk - úroveň B2. MŠMT. UK - Ústav bohemistických studií Praha, 2005
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 799 s. ISBN 9788071066248. info
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte : [ze zkušenosti jazykové poradny]. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X. info
 • ŠANTROCHOVÁ, Alena, Milada BURIÁNKOVÁ a Zdeněk HAMPL. Diktáty a cvičení z českého jazyka. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 159 stran. ISBN 8072350102. info
 • Textová cvičebnice českého jazyka : pro zahraniční studenty. Edited by Alena Trnková. 4., přeprac. vyd. [Praha]: Institut sociálních vztahů, 1994. 229 s. ISBN 8085866021. info
 • Pravidla českého pravopisu : školní vydání. V Praze: Pansofia, 1993. 383 s. ISBN 8090137369. info
Výukové metody
Teoretický výklad výše uvedených probíraných pravopisných jevů bude doplněn praktickými cvičeními, např. doplňovací cvičení, oprava chybných textů (společná a individuální práce v hodině), i testováním jevů již probraných a procvičených, diktáty + domácí úkoly.
Metody hodnocení
K získání zkoušky je třeba úspěšně splnit požadavky kladené na závěrečný diktát a test. Dále je nutné dodržet následující pravidla: 1/ Přítomnost na hodině zahrnuje plnění úkolů stanovených vyučujícím (domácí úkoly, prezentace na hodině apod.) Nesplnění těchto úkolů (nepřipravenost studenta) se hodnotí jako absence. 2/ Studentům není dovoleno střídat skupiny, leda ve výjimečných případech výslovně předem schválených vyučujícím.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/CJCC03