CJJ13 Lexikologie a lexikografie - přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus zařazuje lexikologii do rámce jazykovědných disciplín a zároveň si všímá jejího propojení s logikou, filozofií a kognitivní psychologií. Cílem je seznámit posluchače s tradicemi i současností zájmu o slovo a jeho význam, uvést je do názorové plurality v této oblasti a podporovat jejich schopnost utváření vlastní názorové orientace. V korelaci se seminární výukou jsou přednášky zaměřeny především na lexikální sémantiku. Část přednáškového cyklu je věnována tradicím i současnosti české lexikografie a podle časových možností též vstupu do onomastické problematiky.
Výstupy z učení
Student se bude po absolvování kurzu orientovat:
- ve vybraných problémech lexikální sémantiky a bude si vědom interdisciplinárních přesahů v této oblasti;
- ve vývoji české lexikologie, lexikografie a onomastiky.

Bude schopen:
- poučeně pracovat s širokou škálou slovníků češtiny;
- na základě vlastní rešerše (zahraniční) odborné literatury prezentovat vybrané lexikologické téma.
Osnova
 • Kurz se věnuje několika tematickým okruhům:
 • 1. Dějiny zájmu o slovo, tradice české lexikologie.
 • 2. Vstup do zkoumání jazykového významu, východiska (Aristoteles, Frege, Wittgenstein).
 • 3. Problematika strukturace lexikálního významu, možnosti jeho popisu.
 • 4. Významová vágnost.
 • 5. Vybraná témata kognitivní sémantiky.
 • 6. Nástin vývoje českého slovníkářství se zaměřením na konstituování výkladové lexikografie.
 • 7. Vstup do onomastiky.
Literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • FILIPEC, Josef a František ČERMÁK. Česká lexikologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 281 s. URL info
 • František Čermák: Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 357s.
 • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
 • LYONS, John. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. xiv, 897. ISBN 0521215609. info
 • LEECH, Geoffrey. Semantics :the study of meaning. 2nd ed. London: Penguin Books, 1981. xii, 383 s. ISBN 0-14-013487-5. info
 • Filozofia prirodzeného jazyka :štúdie, prednášky, eseje. Edited by Marianna Oravcová. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1992. 264 s. ISBN 80-7115-044-4. info
 • Frege, Gottlob. Funktion, Begriff, Bedeutung. Funf logische Studien. Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1966.
 • WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Vyd. 1. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 294 s. ISBN 80-7007-040-4. info
 • LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 280 s. ISBN 80-7294-071-6. info
 • AITCHISON, Jean. The articulate mammal : an introduction to psycholinguistics [Aitchison, 1998]. 4. vyd. Londýn: Routledge, 1998. ix, 308 s. ISBN 0-415-16866-X. info
 • VAŇKOVÁ, Irena, Iva NEBESKÁ, Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ a Jasňa PACOVSKÁ. Co na srdci, to na jazyku : kapitoly z kognitivní lingvistiky. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 343 stran. ISBN 8024609193. info
 • BARTMIŃSKI, Jerzy. Jazyk v kontextu kultury : dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky. Edited by Irena Vaňková. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 168 stran. ISBN 9788024628837. info
 • Manuál lexikografie. Edited by František Čermák - Renata Blatná. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 283 s. ISBN 80-85787-23-7. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1999. 191 s. ISBN 802102027X. info
Výukové metody
Kurz má podobu přednášek. Studenti navíc písemně zpracovávají vybrané lexikologické téma z odborné literatury. Zájemci mohou svůj příspěvek veřejně prezentovat v závěrečné přednášce.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústním nebo písemným kolokviem (v závislosti na počtu posluchačů) testujícím znalost přednášené problematiky. Podmínkou přistoupení ke kolokviu je písemné zpracování vybrané lexikologické problematiky na základě (zahraniční) odborné literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJJ13