CJLB301 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJL01 Úvod do studia literatury – přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška se věnuje literatuře druhé poloviny 19. století. Je to základní kurz uvádějící studenty do problematiky prvního století moderní české literatury s ohledem na její místo v historii a kultuře Evropy i českých zemí i s ohledem na její imanentní charakter. Soustavně jsou reflektovány dosavadní výklady literatury 19. století. Důraz je kladen na souvztažnost encyklopedického výkladu a interpretací literárních děl.
Přednášky kurzu Česká literatura 19. stol. pro bakalářské studium II budou věnovány klíčovým diskurzivním formacím české literatury 2. poloviny 19. stol. (realismu a parnasismu), které budou prezentovány za pomocí synopticko-pulzačního modelu výkladu dějin české literatury 19. stol. Zajímat nás budou specifika české literatury 2. poloviny 19. století na pozadí evropského literárního vývoje, periodizace, její funkce a problematičnost v literárněhistorických syntézách a synkretismus dobových směrů a tendencí (zvláště parnasismus, realismus). V přednášce bude rovněž přihlédnuto k formování mýtů, stereotypů a autostereotypů a jejich významu v dějinách literatury a kultury 19. století.
Výstupy z učení
Po absolvování přednášky bude student schopen:
- rozumět specifikům české literatury 19. století;
- osvojit si její její žánrový systém;
- srovnat jej s modelelm novodobé literatury.
Osnova
 • 50. léta – časopisy, nakladatelství, almanachy.
 • Májovci – Neruda.
 • Májovci – Hálek, Světlá a spol.
 • Drama v období Prozatímního divadla.
 • Parnasismus – ruchovci (Čech).
 • Parnasismus – lumírovci (Vrchlický).
 • Parnasismus – lumírovci (Zeyer).
 • Realismus – 80. léta, polemiky, autoři.
 • Realismus – 90. léta, autoři.
 • Počátky naturalismu.
 • Drama v období Národního divadla.
 • Literární kritika od K. Havlíčka po H. G. Schauera.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  doporučená literatura
 • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 95 s. ISBN 8021007028. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Román mezi modernami : studie z historické poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1989. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • HAMAN, Aleš a Dalibor TUREČEK. Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vydání první. Brno: Host, 2015. 426 stran. ISBN 9788074912559. info
 • DOBIÁŠ, Dalibor. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 934 s. ISBN 9788020024213. info
  neurčeno
 • DVOŘÁK, Karel. Dějiny české literatury. Edited by Felix Vodička. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. URL info
 • BRABEC, Jiří. Dějiny české literatury. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. URL info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 182 s. ISBN 80-7082-548-0. info
 • HRBATA, Zdeněk a Martin PROCHÁZKA. Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 417 s. ISBN 8024610604. info
 • Biedermeier : umění a kultura v českých zemích 1814-1848. Edited by Radim Vondráček. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, 2008. 527 stran. ISBN 9788086990453. info
 • WELLEK, René. Koncepty literární vědy. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H&H, 2005. 229 s. ISBN 80731903707. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • MIKULOVÁ, Marcela a Ivana TARANENKOVÁ. Konfigurácie slovenského realizmu : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Vydání první. Brno: Host, 2016. 408 stran. ISBN 9788074915468. info
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 2., revidované vydání. Praha: ARSCI, 2010. 326 stran. ISBN 9788074200113. info
 • Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ. Edited by Vladimír Macura. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s. ISBN 8085787741. info
Výukové metody
Výuka se realizuje formou výkladu vyučujícího, přednáška.
Metody hodnocení
Přednáška bude zakončena písemným testem z výkladu, který zazněl na přednášce, a ze souvisejících literárněhistorických znalostí.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3609
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Kurs souvisí se seminářem CJL03 Č. lit. 19. st.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.