CJQ015 Syntax češtiny pro cizince I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 C41
Předpoklady
CJQ006 Souhrn. zk. z češtiny pro ciz.
Doporučuje se souběžná přednáška CJBB99 Syntax - přednáška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je 1. seznámení s tradičními českými teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového systému, popř. základní textové jednotky; 2. porozumění systémovým možnostem tvoření správných českých vět; 3. poznání významových a formálních vztahů mezi větnými členy. Student po absolvování kurzu porozumí a bude schopen vysvětlit rozlišování mezi pojmy věta a výpověď. Seminář je koncipován prakticky: tj. má u posluchače rozvíjet schopnost aplikovat jednotlivé teoretické poznatky při práci s textem. Student se naučí zásady správné analýzy věty a základních komunikačních jednotek. Přitom bude schopen aplikovat zásady jak skladby tradiční (reprezentované teorií V. Šmilauera), tak syntaxe valenčně a sémanticky orientované (reprezentované koncepcí F. Daneše a M. Grepla).
Osnova
  • 1. Věta a výpověď. 2. Klasifikace predikátorů; valence a intence. 3. Gramatické větné vzorce. 4. Syntaktické vztahy (z hlediska sémantického a formálního). 5. Větné členy; větné členy holé a rozvité, několikanásobné, komplexní. 6. Výrazy, které nejsou větnými členy; tzv. větné ekvivalenty. 7. Hierarchizace větné propozice. 8. Věty s významem nutnosti, možnosti a záměru. 9. Věty záporné. 10. Nominální skupina. 11. Spojování vět. 12. Aktuální členění větné. 13. Komunikační funkce výpovědi.
Literatura
  • ŠMILAUER, Vladimír. Novočeská skladba [Šmilauer, 1969]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 574 s. info
  • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
  • DANEŠ, František, Zdeněk HLAVSA a Miroslav GREPL. Mluvnice češtiny. 3, Skladba. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 746 s. info
  • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní a pravidelná (povinná) účast na seminářích (četba předem stanovených textů a domácí příprava na hodinu). Zkouška je realizována písemnou formou (test).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/CJQ015