CJQ032 Vývoj spisovné češtiny pro cizince

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 D22
Předpoklady
CJQ006 Postup. zk. z češtiny pro ciz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/10, pouze zareg.: 1/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška pojednává o vývoji spisovného jazyka nikoli jako abstraktního systému, ale o charakteristických rysech českých textů z různých vývojových období, a to od 9. stol. (počínaje staroslověnštinou na Moravě a poté v Čechách) až do počátku 3. tisíciletí. Cíle kurzu: získat komplexní obraz o tisíciletém vývoji češtiny (včetně její grafiky).
Osnova
 • První spisovné jazyky na našem území
 • Vývojová období češtiny
 • Přípravné období 12.-13. století
 • Období 14. století
 • Doba husitská
 • Období humanistické
 • Období barokní
 • Národní obrození
 • Období druhé poloviny 19. stol.
 • Období 20. století a počátek století 21.
Literatura
 • Warmbrunn, J.: Englische lexikalische Entlehungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache. Münster 1994.
 • Němec, I.: Nová slova Husova a J. A. Komenského. SaS, 31, 1970, 313-324.
 • Havránek, B.: Český jazyk Husův. SaS, 27, 1966, 1-16.
 • Němec, I.: Nová slova Husova a J. A. Komenského. SaS, 31, 1970, 313-324.
 • KOSEK, P. Interpunkce Hory Olivetské Matěje Tannera. Listy filologické, 125, č. 1-2, 2002, s. 120-138.
 • Kamiš, A.: Slovní zásoba české publicistiky 18. století. Praha 1974.
 • Oberpfalzer, F.: Argot a slangy. In: Československá vlastivěda III, Jazyk. Praha 1935, 311-375.
 • Vintr, J.: Grammatica Bohemica Matouše Philonoma Benešovského z roku 1577. In: Slavic Themes, Neuried 1988, 389-396.
 • Havránek, B.: Příspěvek k stylové diferenciaci českých spisů Jana Amose Komenského. SaS, 31, 1970, 306-312.
 • Bauer, E.: Deutsche Entlehnungen im tschechischen Wortschatz des J. A. Comenius. Münster 1983.
 • Titz, K.: Ohlasy husitského válečnictví v Evropě. Praha 1926.
 • Králík, O.: Humanismus a počátky českého mluvnictví. In: Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi. Brno 1948, 253-275.
 • Hronek, J.: Obecná čeština. Praha 1972.
 • Grepl, M.: Vývoj spisovné češtiny za obrození a jazyková theorie. SPFFBU, A 6, 1958, 74-87.
 • Lutterer, I.: K dvěma systémům spřežkového pravopisu v češtině 14. století. In: Slavica Pragensia, 11, 1964, 73-77.
 • Šlosar, D. - Štědroň, M.: František Martin Pelcl: Akademická nástupní řeč o užitečnosti a důležitosti češtiny. SPFFBU, H 23-24, 1988, 67-94.
 • Warmbrunn, J.: Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der Tsechechischen Gegenwartsssprache. Münster 1994.
 • Skála, E.: Vznik a vývoj česko-německého bilingvismu. SaS, 28, 1977, 197-207.
 • Havránek, B.: Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda, řada II, Spisovný jazyk český a slovenský. Praha 1936, s. 1-144
 • Schröpfer, J.: Hussens Traktat Orthographia bohemica. Wiesbaden 1968.
 • Kopečný, F.: K dobrým počátkům české gramatické tradice. Wiener slawisticher Almanach, 9, 1982, 253-275.
 • Vintr, J.: Geneze textu české barokní bible Svatováclavské. LF, 111, 1988, 13-21.
 • Hlaváček, I.: Český jazyk v kanceláři Václava IV. LF, 84, 1961, 238-252.
 • Vintr, J.: Styl dvou vrcholných děl nejstarší české duchovní lyriky - Ostrovské písně a Kunhutiny modlitby. Česká literatura, 39, 1991, 313-328.
 • Orłoś, T.: Polsko-czeskie zwiazki jezykowe. Kraków 1980, 31-52.
 • Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J., eds. Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.
 • KOSEK, P. Interpunkce písní kancionálu Slaviček rájský J. J. Božana. In Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Rychnov nad Kněžnou - Boskovice 1999, s. 9-22.
 • Ř Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • DAVIDOVÁ, Dana. Mluvená čeština na Moravě. Vyd. 1. Ostrava: Tilia, 1997. 171 s. ISBN 8070424788. info
 • SIATKOWSKI, Janusz. Czesko-polskie kontakty językowe. Warszawa: Energeia, 1996. 272 s. ISBN 83-85118-41-1. info
 • STICH, Alexandr. Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi : lingvoliterární studie. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 331 s. ISBN 80-85639-84-X. info
 • ŠLOSAR, Dušan. Jazyk totality a jazyk dneška. In Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1. vyd. Praha: FF UK, 1995. s. 110-113. ISBN 80-85899-02-7. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 :sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 195-399. ISBN 80-85899-02-7. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 :sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 195-399. ISBN 80-85899-02-7. info
 • TROST, Pavel. Studie o jazycích a literatuře. Edited by Jaromír Povejšil - Emanuel Macek. 1. vyd. Praha: Torst, 1995. 519 s. ISBN 80-85639-50-5. info
 • STARÝ, Zdeněk. Ve jménu funkce a intervence. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 172 s. ISBN 8071840335. info
 • OUŘEDNÍK, Patrik. Šmírbuch jazyka českého :slovník nekonvenční češtiny. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1992. 451 s. ISBN 80-7116-007-5. info
 • MICHÁLEK, Emanuel. Česká slovní zásoba v Klaretových slovnících. Praha: Academia, 1989. 120 s. ISBN 8020001840. info
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno : 1960-1990). Filozofi. Vývoj odborných zájmů o češtinu. Edited by Radoslav Večerka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 140 s. info
 • VINTR, Josef. Die älteste tschechische Psalterübersetzung : kritische Edition des glossierten Museumspsalters (aus den Jahren 1300-1310), des Museumspsalterfragments (1310-1330), der Brünner Psalterfragmente (1320-1340), des Wittenberger Psalters (1350-1360), des P. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986. 294 s. ISBN 3700107919. info
 • CHLOUPEK, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. 1. vyd. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1986. 131 s. info
 • ŠLOSAR, Dušan, Jaroslav BAUER a Arnošt LAMPRECHT. Historická mluvnice češtiny. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
 • SYLLABA, Theodor. Jan Gebauer. Praha: Melantrich, 1986. info
 • PORÁK, Jaroslav. Starší české, slovenské a slovanské mluvnice. Praha: Univerzita Karlova, 1985. info
 • CUŘÍN, František. Vývoj spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 180 s. info
 • ŠLOSAR, Dušan a Miloš ŠTĚDROŇ. Podíl Jakuba Jana Ryby na vzniku novočeské hudební terminologie. SPFFBU, Brno, 1984, H 19-20, s. 43-51. info
 • PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština : hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • FIDELIUS, Petr. Jazyk a moc. München: Edice Arkýř, 1983. 184 s. ISBN 3-922810-06-3. info
 • DVOŘÁK, Emil. Přechodníkové konstrukce v nové češtině. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • NECHUTOVÁ, Jana, Radoslav VEČERKA a Dušan ŠLOSAR. Čítanka ze slovanské jazykovědy v českých zemích. 1. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1982. 162 s. info
 • KUČERA, Karel [bohemista]. Jazyk českých spisů J.A. Komenského. Praha: Univerzita Karlova, 1980. info
 • HUBÁČEK, Jaroslav. O českých slanzích. Vyd. 1. Ostrava: Profil, 1979. 170 s. info
 • ŠLOSAR, Dušan a Radoslav VEČERKA. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti [Šlosar, 1979]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 142 s. info
 • HAUSER, Přemysl. Tvoření podstatných jmen v době národního obrození. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1978. info
 • VINTR, Josef. Die ältesten Tschechischen Evangeliare : Edition, Text- und Sprachanalyse der ersten Redaktion. München: Otto Sagner, 1977. ISBN 3876901286. info
 • CUMMINS, George M. The language of the Old Czech Legenda o svaté Kateřině [16627]. München: Otto Sagner, 1975. info
 • JEDLIČKA, Alois. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha: Universita Karlova, 1974. 227 s. info
 • HAVLOVÁ, Františka a Alexandr STICH. Stylistické studie. I. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, 1974. info
 • KYAS, Vladimír. První český překlad bible. Praha: Academia, 1971. info
 • MICHÁLEK, Emanuel. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. Praha: Academia, 1970. info
 • MICHÁLEK, Emanuel. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. Praha: Academia, 1970. info
 • BĚLIČ, Jaromír, František DANEŠ, Bohuslav HAVRÁNEK, Jan CHLOUPEK, Alois JEDLIČKA, Jaroslav JELÍNEK a František SVĚRÁK. Kultura českého jazyka. Vyd. 1. Liberec: Severočeské nakladatelství v Liberci, 1969. 157 s. info
 • BĚLIČ, Jaromír, František DANEŠ, Bohuslav HAVRÁNEK, Jan CHLOUPEK, Alois JEDLIČKA, Jaroslav JELÍNEK a František SVĚRÁK. Kultura českého jazyka. Vyd. 1. Liberec: Severočeské nakladatelství v Liberci, 1969. 157 s. info
 • BĚLIČ, Jaromír. Kultura českého jazyka [10040]. Liberec: Severočeské nakladatelství, 1969. info
 • KNOP, Alois, Arnošt LAMPRECHT a Ladislav PALLAS. Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Ostrava: Socialistická akademie, 1967. info
 • KNOP, Alois, Arnošt LAMPRECHT a Ladislav PALLAS. Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Ostrava: Socialistická akademie, 1967. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 371 s. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. O stylu moderní české prózy : výstavba textu [I-30849]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. info
 • Vám poděkování a lásku Vám : Filosofická fakulta v Brně k 15. výročí osvobození ČSR sovětskou armádou [1-613]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
 • DANEŠ, František. Kapitoly z praktické stylistiky. Praha: Orbis, 1957. info
 • JEDLIČKA, Alois. Josef Jungman a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1948. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura [Havránek, 1932]. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932. 257 s. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura [Havránek, 1932]. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932. 257 s. info
 • ERTL, Václav. Časové úvahy o naší mateřštině. Praha: Nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, 1929. 99 s. info
 • BARTOLOMĚJ, z Chlumce. Klaret a jeho družina. Sv. 2, Texty glossované. Edited by Václav Flajšhans. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1928. info
 • BARTOLOMĚJ, z Chlumce. Klaret a jeho družina. Sv. 1, Slovníky veršované. Edited by Václav Flajšhans. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1926. info
 • FLAJŠHANS, Václav. Náš jazyk mateřský : dějiny jazyka českého a vývoj spisovné slovenštiny. V Praze: Nákladem České grafické Unie, 1924. info
 • Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého. D. 1, Prolegomena a texty. Edited by Václav Flajšhans. V Praze: Dr. Frant. Bačkovský, 1903. info
Výukové metody
Přednáška. Výuka se realizuje formou výkladu přednášejícího, v případě náročnějších témat dostávají studenti handouty.
Metody hodnocení
Při zkoušce má posluchač prokázat schopnost celostního chápání vývoje spisovného jazyka v jeho různých aspektech, tzn. vědomí kontinuity a vzájemné souvislosti jeho charakteristických rysů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJQ032