CJQ033 Starší česká literatura II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Veronika Benešová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 C11
Předpoklady
CJQ031 Starší česká lit. I / sem. && CJQ030 Starší česká lit. I / př. && CJQ006 Postup. zk. z češtiny pro ciz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rozšířit své znalosti problematiky starší české literatury;
- hlouběji se obeznámit s odbornou literaturou a metodologií;
- prověřit interpretační dovednosti;
- zvládnout základní poznatky a metodologické postupy příbuzných disciplin;
- dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu.
Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl starší české literatury (II). Při výběru textů už nepřihlížíme k hledisku časovému (9. – 18. stol.: literatura středověká, období husitství, humanismu a baroka), ale především žánrovému a funkčnímu. (Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury II).
Osnova
 • Seminář doc. Bočkové:
 • - další představitelé středověké legendistiky - svatováclavské legendy, legenda o sv. Prokopu jako typ poutnický;
 • - kronika tak řečeného Dalimila;
 • - Alexandreis v evropském literárním kontextu;
 • - středověká satira;
 • - zvířecí rada; zvířecí symbolika v literatuře;
 • - Tomáš Štítný a jeho význam;
 • - Petr Chelčický a jeho význam;
 • - Hynek z Poděbrad - na přechodu mezi středověkem a renesancí;
 • - další reprezentativní žánry literatury doby humanismu a renesance;
 • - reprezentativní žánry barokní literatury;
 • Seminář prof. Hashemi:
 • - základní specifika staročeské literatury v porovnání s literaturou novodobou (zejména alegorický přístup k zobrazování skutečnosti), bible jako určující pramen a zdroj;
 • - žánrový systém středověké literatury;
 • -specifika staroslověnského písemnictví; literární charakteristika Kosmovy kroniky;
 • - literární charakteristika středověké milostné lyriky;
 • - literární charakteristika středověké rytířské epiky;
 • - literární charakteristika středověké satiry;
 • - žánrový systém literatury renesančního humanismu (raný, zobecněný a popularizovaný humanismus);
 • - žánrový systém barokní literatury (počáteční, vrcholná a poslední fáze);
 • - základní díla českého barokního básnictví;
 • - systemizace poznatků.
Literatura
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy :studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. ISBN 80-7198-162-1. info
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • KOPECKÝ, Milan. Česká literatura od 20. let 17. století do 70. let 18. století [Kopecký, 1993]. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0696-X. info
 • KOPECKÝ, Milan. Český humanismus. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1988. 282 s. info
 • ŠKARKA, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. Edited by Jan Lehár, Edited by Emanuel Macek - Pavel Spunar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986. 502 s., [8. info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Praha: Vyšehrad, 1983. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Edited by Bohuslav Havránek - Josef Hrabák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 851 s., 1,. info
 • VILIKOVSKÝ, Jan [literární historik. Písemnictví českého středověku. Vyd. 1. Praha: Universum, 1948. 255 s., [1. info
Výukové metody
V semináři je kladen důraz především na práci s textem, využita je metoda analyticko-syntetická; interpretace textu probíhá formou kolektivní práce a poté je prověřena individuálním vypracováním seminární práce.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní práce v semináři, vypracování seminární práce.
Informace učitele
Prof. Hashemi: Doporučuje se alespoň paralelní absolvování historické mluvnice, není však podmínkou pro zápis do semináře. Pro uvedení do staročeské problematiky se osvědčila učebnice Literatura I (Výbor M. Horákové /Hashemi/ a Výklad M. Horáková /Hashemi/ - L. Kysučan, naklad. Scientia-Amosia,3. vyd. 2002, 2004. Studentům ji proto doporučuji i pro utřídění staročeského penza (zvláště časové - týkající se liter. českého humanismu a baroka) i jeho ozřejmění (méně dostupnými ukázkami staročeského textu) před přípravou na zkoušku ze starší literatury.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJQ033