CJURS01S Reflektivní seminář praxe češtiny I - sdružené studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (pomocník)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta (50,00 %), Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta (50,00 %)
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 B2.44
Předpoklady
Student si současně zapisuje předmět CJUPP01S Pedagogická praxe češtiny I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zásadním cílem předmětu je rozvíjet studentovu schopnost reflexe a sebereflexe v kontextu zkušeností z Pedagogické praxe I. Součástí kurzu bude společná reflexe (formou řízené diskuse) s ostatními frekventanty, která umožní sdílení zkušeností. Student aktivně využívá své profesní portfolio a reflektivní deník ke zpětnému sebehodnocení vlastní praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reflektovat vyučovací hodinu jiného pedagoga;
- postihnout klady a zápory vlastní výuky;
- aplikovat obecné didaktické, pedagogické i psychologické aspekty v praxi;
- kriticky hodnotit a uplatňovat základní principy oborové didaktiky;
Osnova
 • Reflexe praxe zahrnuje následující skupiny témat:
 • 1) Komunikace ve třídě – diskutovány budou například tyto otázky: Kdo v hodině mluví? Výhradně učitel, jednotliví žáci nebo komunikují všichni? Jsou aktivní pouze někteří žáci? Co učitel dělá/mohl by dělat pro to, aby přiměl ke komunikaci všechny? Vytváří učitel příležitosti pro komunikaci žáků mezi sebou? Jak učitel (ne)zabraňuje vzniku nekázně? Jaký efekt mají jednotlivá opatření proti nepozornosti? Argumentují žáci v hodině nebo se omezují na mechanické odpovědi? Jak by měl učitel mluvit?
 • 2) Představy, cíle a realita – zaměříme se mj. na následující problémy: Jak si definuji cíle? Podařilo se mi jich dosahovat? Proč ano, proč ne? Stačí 45 minut pro dosažení cíle? Lišila se moje představa od reality?
 • 3) Identita učitele – předmětem diskuse budou mj. následující problémy: Co je na práci učitele přitažlivé? A co ji komplikuje? Podařilo se mi odmyslet si svoji pozici (vysokoškolského) studenta a vnímat sám sebe/samu sebe jako učitele? V čem se cítím silný/silná? Uvědomuji si nějaká svá slabší místa? Co mohu udělat pro jejich odstranění? Jakým typem učitele chci být? Co se mi podařilo, na co jsem hrdý?
 • 4) Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět – pozornost bude upřena mj. na tyto otázky: Jak dobře je předmět zpracován v ŠVP školy, v níž jsem působil/působila? Kolik hodin mu je v jednotlivých ročnících a oborech věnováno? Jak učitelé rozdělují hodinovou dotaci mezi literaturu, jazyk a sloh? Měnil/a bych na tomto něco? Proč? Bylo patrné, že žáci vnímají důležitost předmětu? Dělal pro to učitel něco? Čelil/a jsem otázkám typu „A k čemu mi to bude?“? Jak jsem na ně reagoval/a? Odlišují učitelé jednotlivé složky předmětového vyučování i z hlediska volených metod? Které z nich považuji za efektivní?
 • Témata budou modifikována dle potřeb a zájmů studentů.
Literatura
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 326 stran. ISBN 9788020031198. info
 • JUKLOVÁ, Kateřina. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 177 stran. ISBN 9788074352669. info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 72 s. ISBN 8024402084. info
Výukové metody
Workshopy s aktivní účastí, reflexe a sebereflexe, diskuse.
Metody hodnocení
Student absolvuje minimálně 2 workshopy, jejichž témata a termíny konání budou upřesněny na začátku či v průběhu semestru. Předpokládá se aktivní účast. V závěru semestru či ve zkouškovém období se uskuteční společné setkání zaměřené na reflexi uskutečněných praxí. Před konáním reflektivního setkání je třeba do odevzdávárny předmětu praxe vložit veškerou potřebnou dokumentaci.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/CJURS01S