CJURS02S Reflektivní seminář praxe češtiny II - sdružené studium

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
blokově. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (pomocník)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (pomocník)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta (50,00 %), Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta (50,00 %)
Předpoklady
CJURS01S Reflektivní sem. I
Student si současně zapisuje předmět CJUPP02S Pedagogická praxe češtiny II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zásadním cílem předmětu je rozvíjet studentovu schopnost reflexe a sebereflexe v kontextu zkušeností z Pedagogické praxe II. Součástí kurzu bude společná reflexe (formou řízené diskuse) s ostatními frekventanty, která umožní sdílení zkušeností, a také rozhovor s oborovým didaktikem, jenž poskytne studentovi zpětnou vazbu. Student aktivně využívá své profesní portfolio a reflektivní deník ke zpětnému sebehodnocení vlastní praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reflektovat vyučovací hodinu jiného pedagoga;
- postihnout klady a zápory vlastní výuky;
- aplikovat obecné didaktické, pedagogické i psychologické aspekty v praxi;
- kriticky hodnotit a uplatňovat základní principy oborové didaktiky.
Osnova
 • Reflexe praxe zahrnuje následující skupiny témat:
 • 1) Učitel a jeho třída – diskutovány budou mj. následující problémy: Jak učitel komunikuje se třídou? Jak se mi dařila komunikace se třídami, v nichž jsem vyučoval/a? Setkal/a jsem se se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami? Jak s nimi pracuji? Spolupracuji s asistentem pedagoga? Jak? Zapojují se všichni žáci rovnoměrně? Jak se mi daří žáky „rozmluvit“?
 • 2) Didaktické cíle a hodnocení – zaměříme se zejména na tyto otázky: Odlišuji cíle hodin dle potřeb a možností dané třídy? Daří se mi jich dosahovat? Jak reflektuji dosažení cílů přímo ve výuce? Vracím se k této otázce i poté, např. v reflektivním deníku? Jak má daná škola ve školním řádu upravené hodnocení? Jaké metody hodnocení volím? Co hodnotím na slohu? Jakou váhu přikládám jednotlivým předmětovým složkám při hodnocení? Sděluji žákům dostatečně jasně, co od nich očekávám? Kolik času trávím hodnocením? Jak pracuji s formativním hodnocením?
 • 3) Identita učitele – diskutovány budou tyto otázky: Jsem už plnohodnotný učitel? Přemýšlím o tom, co se mi daří a co potřebuji zlepšit? Vracím se pravidelně k odučeným hodinám a reflektuji je pro sebe i zpětně? Už vím, jaké metody a formy vyučování odpovídají mému učitelskému profilu?
 • 4) Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět – akcentovány budou například tato témata: Jaké materiály používám při přípravě? Pracuji i v hodinách s příručkami, informačními technologiemi, interaktivními pomůckami? Kultivuji jazykové schopnosti svých žáků? Jak? Potřebuji žáky učit o všech autorech a jejich dílech? Jak je vybírám? Jsou moji žáci čtenáři? Podporuji jejich čtenářství? Jak? Jak bych je mohl/a ke čtení motivovat? Témata budou modifikována dle potřeb a zájmů studentů.
Literatura
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 326 stran. ISBN 9788020031198. info
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 174 stran. ISBN 9788026210016. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2016. 298 stran. ISBN 9788073111663. info
 • JUKLOVÁ, Kateřina. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 177 stran. ISBN 9788074352669. info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 72 s. ISBN 8024402084. info
Výukové metody
Workshopy s aktivní účastí, reflexe a sebereflexe, diskuse.
Metody hodnocení
Student absolvuje minimálně 2 workshopy, jejichž témata a termíny konání budou upřesněny v průběhu semestru. Předpokládá se aktivní účast. V závěru semestru či ve zkouškovém období se uskuteční společné setkání zaměřené na reflexi uskutečněných praxí. Před konáním reflektivního setkání je třeba do odevzdávárny předmětu praxe vložit veškerou potřebnou dokumentaci.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.