CJXJ04 Seminář k mgr. diplomové práci – jazykovědné I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se uskutečňuje formou pravidelných individuálních konzultací, jež mají studentovi přispět k úspěšnému psaní magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vytvořit hypotézu, osnovu, časový plán a anotaci kvalifikační práce;
- samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- navrhnout adekvátní metody sběru a provést takto relevantní sběr materiálu ke svému výzkumu;
- samostatně popsat, analyzovat, intepretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na magisterské práce.
Osnova
 • 1. Návrh pracovních metod, tvorba hypotézy a osnovy projektu.
 • 2. Seznámení s adekvátní odbornou literaturou.
 • 3. Sběr materiálu, jeho třídění a popis.
 • 4. Rozbor, interpretace a hodnocení vlastního materiálu.
 • 5. Psaní jednotlivých kapitol. Anotace.
 • Osnova kurzu vyplyne z konzultace mezi vedoucím práce a studentem.
 • Studenti specializačního studia volí téma závěrečné práce v závislosti na své specializaci.
Literatura
  doporučená literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Domácí práce, konzultace. Předmět je organizován individuálně.
Metody hodnocení
Sestavení první verze první poloviny magisterské diplomové práce.
Informace učitele
Konkrétní literatura bude zadána individuálně školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.